Årsmötesprotokoll

Protokoll årsmöte Senioruniversitetet i Sollefteå 180314

Närvarande: Christer Persson, Berndt Lindström, Eva Engblom, Alf Bergkvist, Hervor Sjödin, Örjan Eriksson, Elisabeth Lassen, Ulla Britt Rudolfsson, Henry Hult och Bertil Sundqvist,

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

Ordförande Elisabeth Lassen, sekreterare Bertil Sundqvist

 1. Val av två medlemmar att jämte årsmötets ordförande justera protokollet

Örjan Eriksson, Henry Hult

 1. Fråga om årsmötets utlysande

Godkänd

 1. Fastställande av årsmötets dagordning

Godkänd

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse

Genomgången

 1. Kassörens redovisning

Genomgången

 1. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Godkänd

 1. Revisorernas berättelse

Godkänd

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Godkänd

 1. Fastställande av budget för 2018

Budgetförslag, godkänns. Fråga väckt av närvarande medlem, behövs annan lokal när åhörare antalet växer?

 1. Fastställande av medlemsavgift 2019

Styrelsens förslag, oförändrad avgift, 100 kr/person/år. Godkänns

 1. …………………………..
 2. Val av ordförande för ett år

Omval Christer Persson, enhälligt

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Sju ledamöter, oförändrat.

 1. Val av styrelseledamöter för högst två år

Omval nuvarande styrelse Eva Engblom, Berndt Lindström, Hervor Sjödin, Alf Bergkvist, Bengt Sandström och Bertil Sundqvist. Barbro Fröst vald på två år 2017.

 1. Val av revisorer och en suppleant för ett år

Omval Martin Nilsson, sammankallande, omval Stefan Ohlsson, omval ersättare Liliann Torkelsson

 1. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande

Omval Eva Engblom, sammankallande, och Jan Näsström, en vakant

 1. Inriktning av senioruniversitetets verksamhet

Bred verksamhet eftersträvas.

 1. Ärenden som hänskjutits till årsmötet

Inga

 1. Årsmötet avslutas

Ordförande tackade för förtroendet.

Vid protokollet:

Bertil Sundqvist, sekreterare

Justeras:

Elisabet Lassen, ordförande

Henry Hult                                                                                        Örjan Eriksson

Protokoll årsmöte Senioruniversitetet i Sollefteå 170322

Närvarande: Christer Persson, Bertil Sundqvist, Berndt Lindström, Eva Engblom, Bengt Sandström, Alf Bergkvist, Jan Näsström, Barbro Fröst, Per Norrby, Kerstin Fahlén, Per Fahlén, Monica Dahlin, Eva Backman, Ulla Britt Rudolfsson och Bill Tåqvist

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

Ordförande Jan Näsström, sekreterare Bertil Sundqvist

 1. Val av två medlemmar att jämte årsmötets ordförande justera protokollet

Bill Tåqvist, Kerstin Fahlén

 1. Fråga om årsmötets utlysande

Godkänd

 1. Fastställande av årsmötets dagordning

Godkänd

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse

Genomgången

 1. Kassörens redovisning

Genomgången

 1. Godkännande av verksamhetsberättelse

Godkänd

 1. Revisorernas berättelse

Godkänd

 1. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen

Godkänd

 1. Fastställande av budget för 2017

Verksamhetsplan föreligger, ingen skriven budget. Godkänns.

 1. Arvoden för funktionärer 2017

Inga arvoden utgår

 1. ………………………….
 2. Fasställande av medlemsavgift 2017-18

Styrelsens förslag, oförändrad avgift, 100 kr/person/år. Godkänns

 1. Val av ordförande för ett år

Omval Christer Persson, enhälligt

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår utökning till sju ledamöter. Godkänns.

 1. Val av styrelseledamöter för högst två år

Barbro Fröst ny ledamot 2 år. Övriga styrelseledamöter kvarstår ett år

 1. Val av revisorer och en suppleant för ett år

Omval Martin Nilsson, sammankallande, nyval Stefan Olsson, ersättare Liliann Torkelsson

 1. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande

Omval Eva Engblom, sammankallande, och Jan Näsström

 1. Ärenden som hänskjutits till årsmötet

Inga

 1. Årsmötet avslutas

Vid protokollet:

Bertil Sundqvist

Sekreterare

Justeras:

Jan Näsström

Ordförande

Bill Tåqvist                                                                                        Kerstin Fahlén

PROTOKOLL fört vid Senioruniversitetet i Sollefteå årsmöte 2016-03-16

Närvarande: Ordf. Christer Persson, vice ordf. Hervor Sjödin, kassör Berndt Lindström, ledamot Bengt Sandström, ledamot Alf Bergkvist, sekr. Aino de Wall, 11 medlemmar.

 1. Christer Persson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Jan Näsström valdes till ordförande för årsmötet och Aino de Wall till sekreterare.
 3. Per Norrby och Per Fahlén valdes att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.
 4. Årsmötet har utlysts i laga ordning.
 5. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 6. Inga synpunkter fanns avseende styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Inga synpunkter fanns avseende kassörens redovisning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redovisning godkändes och lades till handlingarna.
 9. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Budgeten för 2016 godkändes och fastställdes.
 12. Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår till funktionärer 2016.
 13. ——–
 14. Medlemsavgiften för 2017 blir 100 kronor.
 15. Christer Persson omvaldes enhälligt till ordförande för ett år.
 16. Årsmötet fastställde att styrelsen ska består av sex ledamöter.
 17. Till styrelseledamöter för högst två år omvaldes Berndt Lindström, Hervor Sjödin, Bengt Sandström, Eva Engblom, Alf Bergkvist och Bertil Sundqvist som ny ledamot.
 18. Till revisorer för ett år valdes Martin Nilsson och Bertil Falkerby och som suppleant valdes Lilian Torkelsson.
 19. Till valberedning för ett år valdes Eva Engblom, Viola Sjödin och Jan Näsström. Eva Engblom är sammankallande.
 20. Inga ärenden har hänskjutits till årsmötet.
 21. Ordförande Christer Persson avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Aino de Wall                                                                                           Jan Näsström

Sekreterare                                                                                            Ordförande

Justeras

Per Norrby                                                                                              Per Fahlén

PROTOKOLL fört vid Senioruniversitetet i Sollefteå årsmöte 2015-03-25

Närvarande: Ordf. Christer Persson, vice ordf. Hervor Sjödin, kassör Berndt Lindström, ledamot Eva Engblom, ledamot Bengt Sandström, sekr. Aino de Wall, 11 medlemmar.

 1. Ordf. Christer Persson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Göran Schmidt valdes till ordförande för årsmötet och Aino de Wall till sekreterare.
 3. Bill Tåqvist och Jan Näsström valdes att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.
 4. Årsmötet har utlysts i laga ordning.
 5. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 6. Inga synpunkter fanns avseende styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Inga synpunkter fanns avseende kassörens redovisning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redovisning godkändes och lades till handlingarna.
 9. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Budgeten för 2015 godkändes och fastställdes.
 12. Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår till funktionärer 2015.
 13. ——–
 14. Medlemsavgiften för 2016 blir 100 kronor.
 15. Christer Persson omvaldes enhälligt till ordförande för ett år.
 16. Årsmötet fastställde att styrelsen ska består av sex ledamöter.
 17. Till styrelseledamöter för högst två år omvaldes Berndt Lindström, Hervor Sjödin, Bengt Sandström, Eva Engblom, Aino de Wall och Alf Bergkvist som ny ledamot.
 18. Till revisorer för ett år valdes Martin Nilsson och Bertil Falkerby och som ersättare valdes Lilian Torkelsson.
 19. Till valberedning för ett år valdes Eva Engblom, Viola Sjödin och Jan Näsström. Eva Engblom är sammankallande.
 20. Inga ärenden har hänskjutits till årsmötet.
 21. Ordförande Christer Persson avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Aino de Wall                                                                                      Göran Schmidt

Sekreterare                                                                                        Ordförande

Justeras

Bill Tåqvist                                                                                          Jan Näsström

PROTOKOLL fört vid Senioruniversitetet i Sollefteå årsmöte 2014-03-19

Närvarande: Ordf. Christer Persson, kassör Berndt Lindström, ledamot Eva Engblom, sekr. Aino de Wall, 9 medlemmar.

 1. Ordf. Christer Persson berättade att styrelsen fokuserat på att med bredd i ämnesvalet anordna föreläsningar av hög kvalitet samtidigt som en solid ekonomi byggs upp varpå han förklarade årsmötet öppnat.
 2. Göran Schmidt valdes till ordförande för årsmötet och Aino de Wall till sekreterare
 3. Barbro Fröst och Jan Näsströmvaldes att jämte årsmötets ordförande justera protokollet
 4. Årsmötet har utlysts i laga ordning.
 5. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 6. Inga synpunkter fanns avseende styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Inga synpunkter fanns avseende kassörens redovisning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redovisning godkändes och lades till handlingarna
 9. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Budgeten för 2014 godkändes och fastställdes.
 12. Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår till funktionärer 2014.
 13. ——–
 14. Medlemsavgifter för 2015 blir 100 kronor.
 15. Christer Person omvaldes enhälligt till ordförande för ett år.
 16. Årsmötet fastställde att styrelsen ska består av fem ledamöter.
 17. Till styrelseledamöter för högst två år omvaldes Berndt Lindström, Hervor Sjödin, Bengt Sandström, Eva Engblom och Aino de Wall.
 18. Till revisorer för ett år valdes Martin Nilsson och Bertil Falkerby och som ersättare valdes Lilian Torkelsson.
 19. Till valberedning för ett år valdes Eva Engblom, Viola Sjödin och Jan Näsström. Eva Engblom är sammankallande.
 20. Årsmötet beslutade att kursverksamhet skjuts på framtiden och att vi fokuserar på föreläsningar och medlemsaktiviteter.  Henry Hult uttryckte sin uppskattning av styrelsens arbete.
 21. Ordförande Christer Persson avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Aino de Wall                                                                                      Göran Schmidt

Sekreterare                                                                                        Ordförande

Justeras

Barbro Fröst                                                                                       Jan Näsström