Årsmötesprotokoll

PROTOKOLL fört vid Senioruniversitetet i Sollefteå årsmöte 2016-03-16

Närvarande: Ordf. Christer Persson, vice ordf. Hervor Sjödin, kassör Berndt Lindström, ledamot Bengt Sandström, ledamot Alf Bergkvist, sekr. Aino de Wall, 11 medlemmar.

 1. Christer Persson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Jan Näsström valdes till ordförande för årsmötet och Aino de Wall till sekreterare.
 3. Per Norrby och Per Fahlén valdes att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.
 4. Årsmötet har utlysts i laga ordning.
 5. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 6. Inga synpunkter fanns avseende styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Inga synpunkter fanns avseende kassörens redovisning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redovisning godkändes och lades till handlingarna.
 9. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Budgeten för 2016 godkändes och fastställdes.
 12. Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår till funktionärer 2016.
 13. ——–
 14. Medlemsavgiften för 2017 blir 100 kronor.
 15. Christer Persson omvaldes enhälligt till ordförande för ett år.
 16. Årsmötet fastställde att styrelsen ska består av sex ledamöter.
 17. Till styrelseledamöter för högst två år omvaldes Berndt Lindström, Hervor Sjödin, Bengt Sandström, Eva Engblom, Alf Bergkvist och Bertil Sundqvist som ny ledamot.
 18. Till revisorer för ett år valdes Martin Nilsson och Bertil Falkerby och som suppleant valdes Lilian Torkelsson.
 19. Till valberedning för ett år valdes Eva Engblom, Viola Sjödin och Jan Näsström. Eva Engblom är sammankallande.
 20. Inga ärenden har hänskjutits till årsmötet.
 21. Ordförande Christer Persson avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Aino de Wall                                                                                           Jan Näsström

Sekreterare                                                                                            Ordförande

Justeras

Per Norrby                                                                                              Per Fahlén

PROTOKOLL fört vid Senioruniversitetet i Sollefteå årsmöte 2015-03-25

Närvarande: Ordf. Christer Persson, vice ordf. Hervor Sjödin, kassör Berndt Lindström, ledamot Eva Engblom, ledamot Bengt Sandström, sekr. Aino de Wall, 11 medlemmar.

 1. Ordf. Christer Persson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
 2. Göran Schmidt valdes till ordförande för årsmötet och Aino de Wall till sekreterare.
 3. Bill Tåqvist och Jan Näsström valdes att jämte årsmötets ordförande justera protokollet.
 4. Årsmötet har utlysts i laga ordning.
 5. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 6. Inga synpunkter fanns avseende styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Inga synpunkter fanns avseende kassörens redovisning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redovisning godkändes och lades till handlingarna.
 9. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Budgeten för 2015 godkändes och fastställdes.
 12. Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår till funktionärer 2015.
 13. ——–
 14. Medlemsavgiften för 2016 blir 100 kronor.
 15. Christer Persson omvaldes enhälligt till ordförande för ett år.
 16. Årsmötet fastställde att styrelsen ska består av sex ledamöter.
 17. Till styrelseledamöter för högst två år omvaldes Berndt Lindström, Hervor Sjödin, Bengt Sandström, Eva Engblom, Aino de Wall och Alf Bergkvist som ny ledamot.
 18. Till revisorer för ett år valdes Martin Nilsson och Bertil Falkerby och som ersättare valdes Lilian Torkelsson.
 19. Till valberedning för ett år valdes Eva Engblom, Viola Sjödin och Jan Näsström. Eva Engblom är sammankallande.
 20. Inga ärenden har hänskjutits till årsmötet.
 21. Ordförande Christer Persson avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Aino de Wall                                                                                      Göran Schmidt

Sekreterare                                                                                        Ordförande

Justeras

Bill Tåqvist                                                                                          Jan Näsström

 

PROTOKOLL fört vid Senioruniversitetet i Sollefteå årsmöte 2014-03-19

Närvarande: Ordf. Christer Persson, kassör Berndt Lindström, ledamot Eva Engblom, sekr. Aino de Wall, 9 medlemmar.

 1. Ordf. Christer Persson berättade att styrelsen fokuserat på att med bredd i ämnesvalet anordna föreläsningar av hög kvalitet samtidigt som en solid ekonomi byggs upp varpå han förklarade årsmötet öppnat.
 2. Göran Schmidt valdes till ordförande för årsmötet och Aino de Wall till sekreterare
 3. Barbro Fröst och Jan Näsströmvaldes att jämte årsmötets ordförande justera protokollet
 4. Årsmötet har utlysts i laga ordning.
 5. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 6. Inga synpunkter fanns avseende styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Inga synpunkter fanns avseende kassörens redovisning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redovisning godkändes och lades till handlingarna
 9. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Budgeten för 2014 godkändes och fastställdes.
 12. Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår till funktionärer 2014.
 13. ——–
 14. Medlemsavgifter för 2015 blir 100 kronor.
 15. Christer Person omvaldes enhälligt till ordförande för ett år.
 16. Årsmötet fastställde att styrelsen ska består av fem ledamöter.
 17. Till styrelseledamöter för högst två år omvaldes Berndt Lindström, Hervor Sjödin, Bengt Sandström, Eva Engblom och Aino de Wall.
 18. Till revisorer för ett år valdes Martin Nilsson och Bertil Falkerby och som ersättare valdes Lilian Torkelsson.
 19. Till valberedning för ett år valdes Eva Engblom, Viola Sjödin och Jan Näsström. Eva Engblom är sammankallande.
 20. Årsmötet beslutade att kursverksamhet skjuts på framtiden och att vi fokuserar på föreläsningar och medlemsaktiviteter.  Henry Hult uttryckte sin uppskattning av styrelsens arbete.
 21. Ordförande Christer Persson avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Aino de Wall                                                                                      Göran Schmidt

Sekreterare                                                                                        Ordförande

Justeras

Barbro Fröst                                                                                       Jan Näsström