Verksamhetsberättelse 2012

Senioruniversitetet i Sollefteå

Styrelsen
Till årsmötet 201

Verksamhetsberättelse 2012 samt bakgrundsbeskrivning

Bakgrund

På enskilt initiativ träffades i oktober 2011 ett antal sollefteåbor för att överväga möjligheten att med förebild i Härnösands pensionärsuniversitet starta ett senioruniversitet i Sollefteå . Initiativet bedömdes värt ytterligare analys. Fler träffar följde varav en med företrädare för Folkuniversitetet och Härnösands pensionärsuniversitet. En arbetsgrupp tillsattes för att förbereda formalisering av bildandet. 2012-01-25 fattades beslut om ”Senioruniversitetet i Sollefteå under bildande”. Interimsstyrelse och interimsrevisorer valdes. Förslag till stadgar utarbetades. Förslag till verksamheter prövades. 2012-03-08 hölls konstituerande sammanträde. Senioruniversitetet i Sollefteå bildades, stadgar och avgifter fastställdes, styrelse och revisorer valdes samt utsågs valberedning. Beslut om verksamhetens inriktning fattades.

Organisation

2012-12-31 var antalet medlemmar 47.

Styrelsen har utgjorts av
Christer Persson, ordförande
Hervor Sjödin, vice ordförande
Aino de Wall, sekreterare
Berndt Lindström, kassör
Bo R Svensson, IT- och marknadsföringsansvarig
Eva Engblom, ledamot och
Bengt Sandström, ledamot

Verksamhet
Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden.

2012-10-18 föreläste professor Erik Åsard, Uppsala universitet, i Sollefteå museums tornrum  inför 46 åhörare över ”Presidentval i USA”.
2012-11-06 föreläste lektor KG Karlsson, Mittuniversitetet, i Missionskyrkan inför 50 åhörare över ”Från Big bang till liv på jorden”.
Underlag för föreläsningsplan 2013 har utarbetats.

Ekonomi
Beträffande senioruniversitetets ekonomi hänvisas till kassörens redovisning samt revisorernas berättelse. Folkuniversitetet har vid årets anslagsfördelning prioriterat senioruniversitetet.

Övrigt
Styrelsen framför sitt tack till medlemmarna för stöd och uppmuntran. Tack riktas även till våra samarbetspartners.

Sollefteå 2013-03-06

Christer Persson

Hervor Sjödin                     Aino de Wall                                                                  Berndt Lindström

Bo R Svensson                   Eva Engblom                                            Bengt Sandström