Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse  för 2013

Målsättning

Målsättningen har varit att, mestadels i samarbete med Folkuniversitetet, anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet, primärt på akademisk nivå, samt två medlemssammankomst per verksamhetsår. Målsättningen nåddes inte då en föreläsning med kort varsel fick ställas in på grund av akut sjukdom.

Organisation

2013-12-31 hade föreningen 110 medlemmar varav 63 har tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                        Christer Persson

Vice ordförande                 Hervor Sjödin

Sekreterare                        Aino de Wall

Kassör                                 Berndt Lindström

IT- och marknadsföring     vakant

Ledamot                             Eva Engblom

Ledamot                             Bengt Sandström

Revisorer har varit:

Ledamot                             Martin Nilsson

Ledamot                             Bertil Falkerby

Suppleant                           Lilian Torkelsson

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande               Eva Engblom

Ledamot                             Jan Näsström

Ledamot                             Viola Sjödin

Verksamhet

Årsmöte hölls 2013-03-20 i Missionskyrkan i Sollefteå. 14 medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen.

Sju föreläsningar har genomförts:

2013-01-16   Elsa Hörling: Spår av antikens Rom – 80 åhörare

2013-02-06   Lars-Erik Edlund: Dialekter i tal och skrift – 116 åhörare

2013-03-20   Emma Lundholm: Rörligare, färre och äldre – tendenser i    befolkningsutvecklingen – 49 åhörare

2013-04-24   Ivar Tornéus: Målare i Norrland – 72 åhörare

2013-10-16   Emmelie Persson: Att reagera eller icke reagera – hur vårt immunförsvar är uppbyggt – 61 åhörare

2013-11-06   Ulf Durling: Mord bland pensionärer – 72 åhörare

2013-12-03   Cecilia Jakobsson: Axel Munthe – 38 åhörare

Två medlemssammankomster har ägt rum:

2013-04-10   Studiebesök vid Klockmuseet i Skadom – 10 deltagare

2013-10-30   Föredrag på Gålsjö bruk av Anders Huldt om järnbruksepoken i Ångermanland – 35 deltagare

I viss utsträckning har senioruniversitetets verksamhet marknadsförts genom referat i

Tidningen Ångermanland.

Plan för verksamheten 2014 har utarbetats. Planeringshorisonten är 6 – 18 månader.

Överenskommelser om samverkan har slutits med Härnösands pensionärsuniversitet och

Senioruniversitetet i Sundsvall.

En hemsida har etablerats.

Ekonomi

Föreningens ekonomi befinner sig i en uppbyggnads- och stabiliseringsfas. För närmare upplysningar hänvisas till kassörens redovisning och revisorernas berättelse.

Övrigt

Styrelsen bedömer att föreningen präglas av framtidstro och vetgirighet.

Folkuniversitetet har givit värdefullt och uppskattat stöd till verksamheten i dess helhet.

Styrelsen framför sitt tack till medlemmar och samverkande parter för idéer, stöd och uppmuntran.

Sollefteå 2014-03-19

Christer Persson

Hervor Sjödin                     Aino de Wall                                            Berndt Lindström

Eva Engblom                      Bengt Sandström