Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Målsättning

Målsättningen har varit att tillsammans med Folkuniversitetet anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet på akademisk nivå inom skilda ämnen samt därutöver två medlemssammankomster.

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrkan 2015-03-25. Sexton medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen.

Åtta föreläsningar har genomförts:

2015-01-28                     Rolf Zale: Antarktis idag och i morgon – 88 åhörare

2015-02-25                     Lars Nord: Därför gick det som det gick i valet –

ny forskning om väljare, partier och medier – 46 åhörare

2015-03-25                     Kjell Jonsson: Harmoni eller konflikt – perspektiv på

förhållandet mellan naturvetenskap och religion – 65 åhörare

2015-04-22                     Ella Danielsson: Att bo på äldreboende – 61 åhörare

2015-09-16                     Carole Gillis: Fy Farao – 52 åhörare

2015-10-28                     Kristian Gerner: Ryssland – tillbaka till Sovjetunionen – 101 åhörare

2015-12-02                     Erik Wilsson: Hund och människa – bundsförvanter sedan urminnes tider – 70 åhörare

2015-12-16                     Per Fahlén: Installationsteknik – bra inomhusklimat med effektiv resursanvändning – 41 åhörare

Två medlemssammankomster har genomförts:

2015-06-26 besökte 40 medlemmar musikteatern ”Sollefteåflickorna”

producerad av Gunilla Rudehill.

2015-10-14 tog prorektor Anders Fällström emot 30 medlemmar på

studiebesök vid Umeå universitet.

Organisation

2015-12-31 hade föreningen 155 medlemmar varav 15 tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                     Christer Persson

Vice ordförande             Berndt Lindström

Sekreterare                     Aino de Wall

Kassör                               Berndt Lindström

Referatsansvarig            Hervor Sjödin

Ledamot                           Eva Engblom

Ledamot                           Bengt Sandström

Ledamot                           Alf Bergkvist

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande           Eva Engblom

Ledamot                           Jan Näsström

Ledamot                           Viola Sjödin

Revisorer har varit:

Revisor                              Martin Nilsson

Revisor                              Bertil Falkerby

Suppleant                         Lilian Torkelsson

Föreläsningar och medlemssammankomster har regelmässigt refererats I Tidningen Ångermanland.

Plan för verksamheten 2016 har utarbetats med planeringshorisonten sex till aderton månader.

Föreningen har fått i uppdrag att under september 2016 genomföra en regional samrådskonferens. Planeringen har inletts.

Ekonomi

Föreningens ekonomi stabiliseras alltmer. Dock må noteras att Folkuniversitetet ställer allt högre krav på senioruniversitetens verksamhet.

Övrigt

Styrelsen bedömer att föreningen under året nått uppställda mål.

Stödet från Folkuniversitetet är uppskattat och mycket betydelsefullt.

Mycket uppskattad är omsorgen som Missionskyrkans personal givit.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter!

Sollefteå 2016-03-16

Christer Persson

Berndt Lindström          Aino de Wall                    Hervor Sjödin

Eva Engblom                   Bengt Sandström           Alf Bergkvis