Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för 2016

Målsättning

Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) är en ideell organisation med syfte att förmedla kunskap på akademisk nivå. Målet är att per termin ge fyra föreläsningar av yppersta kvalitet inom ett brett spektrum av ämnen. Flertalet föreläsningar ges i samverkan med Folkuniversitetet. Strävan är att föreläsningarna skall ligga nära forskningsfronten. Primärt rekryteras föreläsarna från universitet och högskolor. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Därutöver anordnas medlemssammankomster. I första hand är dessa studiebesök men kan även vara förstklassiga föredrag.

Organisation

2016-12-31 hade föreningen 160 medlemmar, under året 5 nytillkomna.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                      Christer Persson

Kassör/vice ordf.            Berndt Lindström

Sekreterare                     Aino de Wall / Bertil Sundqvist

Ledamot                           Eva Engblom

Ledamot                           Bengt Sandström

Ledamot                           Hervor Sjödin

Ledamot                           Alf Bergkvist

Revisorer har varit:

Ledamot                           Martin Nilsson

Ledamot                           Bertil Falkerby

Suppleant                         Lilian Torkelsson

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande           Eva Engblom

Ledamot                           Jan Näsström

Ledamot                           Viola Sjödin

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrkan 2016-03-16. Elva medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen.

Åtta föreläsningar har genomförts med totalt 405 besökare, två medlemssammankomster, totalt 72 deltagare.

2016-01-20 Patrik Andersson: Kemikalier i damm – hur kom de dit och skall vi vara bekymrade? – 53 åhörare. Utvärdering, enligt protokoll, bra, intressant.

2016-02-10 Kerstin Abbing: Vad rör sig under våra fötter? – en föreläsning om plattektonik – 53 åhörare. Utvärderingar, 25. Betyg: Ämne: 23++, 1+,1-,0–. Föreläsare: 22++,3+,0-,0–.

2016-03-16 Robert Pettersson: Turism – tro, trend eller tragedi – 51 åhörare. Utvärderingar, 31. Betyg: Ämne: 25++, 6+,1-,0–. Föreläsare: 27++,4+,0-,0–.

2016-03-30 Torbjörn Fagerström: Bortom debatten om genetisk modifiering och växtförädling i ett hållbart jordbruk – 58 åhörare. Utvärderingar, 32. Betyg: Ämne: 28++, 3+,1-,0–. Föreläsare: 29++,3+,0-,0–.

2016-09-21 Anders Persson: Behandling av njursvikt genom njurtransplantation – 38 åhörare. Utvärderingar, 26. Betyg: Ämne: 17++, 9+,0-,0–. Föreläsare: 26++,0+,0-,0–.

2016-10-21 Mikael Wiberg: Stamceller inom nervkirurgi; myt eller verklighet? – 54 åhörare. Utvärderingar, 22. Betyg: Ämne: 21++, 0+,1-,0–. Föreläsare: 21++,1+,0-,0–.

2016-11-09 Ulla Gudmundsson: Franciscus – en påve i den globala tiden – 52 åhörare. Utvärderingar, 20. Betyg: Ämne: 17++, 3+,1-,0–. Föreläsare: 19++,1+,0-,0–.

2016-12-07 Anna Olofsson: Sverige och gentekniken; Hur gick det sen? – 46 åhörare. Utvärderingar, 18. Betyg: Ämne: 14++, 3+,1-,0–. Föreläsare: 12++,6+,0-,0–.

Medlemssammankomster:

2016-04-13 Studiebesök Mittuniversitetet i Östersund – 29 deltagare

2016-10-12 Jan Molander, föredrag; Helmer Osslund på den norrländska konstscenen – 43 deltagare. Utvärderingar, 32. Betyg: Ämne: 28++, 4+,0-,0–. Föreläsare: 28++,4+,0-,0–.

Föreläsningar och medlemssammankomster har refererats i Tiningen Ångermanland.

Blankett där åhörarna erbjuds möjlighet att utvärdera föreläsning och föreläsare införd februari -16.

Plan för verksamheten 2017 har utarbetats. Planeringshorisonten är 6 – 18 månader.

Senioruniversitetet i Sollefteå arrangerade regionalt samråd på Österåsen 160929. Senior-/pensionärsuniversiteten i Umeå (3 representanter), Örnsköldsvik (4), Härnösand (3)och Sundsvall (1) deltog. Folkuniversitetet representerades av Anna Karin Lövgren, Åsa Holmberg och Sandra Ingelsten. Från Sollefteå medverkade ordförande, sekreterare, kassör och ledamot Alf Bergkvist.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är stabil. För ytterligare upplysningar hänvisas till kassörens redovisning och revisorernas berättelse.

Övrigt

Styrelsen bedömer att föreningen präglas av framtidstro och vetgirighet.

Folkuniversitetet har givit värdefullt och uppskattat stöd till verksamheten.

Lika uppskattad är den omsorg Missionskyrkans personal har givit.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter

Sollefteå 2017-03-22

Christer Persson

Hervor Sjödin                                        Bertil Sundqvist

Berndt Lindström                                Eva Engblom

Bengt Sandström                                 Alf Bergkvist