Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen för senioruniversitetet i Sollefteå avger härmed sin verksamhetsberättelse.

Målsättning

Målsättningen har varit att – oftast – tillsammans med Folkuniversitetet anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet på akademisk nivå inom skilda ämnen samt därutöver två medlemssammankomster.

I kvalitativt hänseende bedöms målsättningen vara uppfylld. Omdömet grundas på genomförda utvärderingar.

I kvantitativt hänseende uppnåddes inte målet då en föreläsning inställdes med kort varsel. Föreläsaren kallades att föredra inför regeringen.

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrka 2017-03-22, 15 medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid 7 tillfällen.

Föreläsningar

Sju föreläsningar har genomförts, antal åhörare inom parentes:

2017-01-25 Bertil Sundqvist: Kvalitetsförbättringsforskning – ett nytt forskningsfält (75)

2017-04-05 Marie Louise von Bergman Winberg: Entreprenörskap och lokal utveckling i internationellt perspektiv (46)

2017-05-03 Yngve Gustafsson: Det goda åldrandet – myt eller verklighet? (200)

2017-09-13 Mats Jonsson: Nya Norrland (136)

2017-10-18 Senioruniversitetet firar 5 år – jubileumsföreläsning

Anders Fällström: Hur många dimensioner lever vi i? (86)

2017-11-08 Björn Fjaestad: De 25 intressantaste bilderna från 32 år på ”Forskning &

Framsteg” – ett urval på 1 promille (63)

2017-12-06 Jan Samuelsson: Från riksdel till självständig stat. Finland från den svenska tiden

fram till självständigheten 2017 (72)

Medlemssammankomster

Vårens medlemssammankomst leddes av Bertil Astby och hade temat ”Idrottens historia”.

2017-02-22 Idrottens historia (19)

2017-02-23 Kvinnor i motvind även inom idrotten (33)

2017-04-26 Ångermanländska idrottare med fokus Sollefteå (18)

Som underlag för en möjlig resa genomfördes höstens medlemssammankomst.

2017-09-22 Cecilia Jakobsson: Toscana – Vi bekantar oss med Garfagnadalen och Lucca (28)

Styrelsen har 2017-09-26 medverkat vid regional samverkanskonferens i Örnsköldsvik.

Organisation

2017-12-31 hade senioruniversitetet 210 medlemmar varav 50 tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                         Christer Persson

Vice ordförande                 Berndt Lindström

Sekreterare                        Bertil Sundqvist

Kassör                                 Berndt Lindström

Referatsansvarig                Hervor Sjödin

Ledamot                             Eva Engblom

Ledamot                             Bengt Sandström

Ledamot                             Alf Bergkvist

Ledamot                             Barbro Fröst

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande                Eva Engblom

Ledamot                             Jan Näsström

Revisorer har varit:

Revisor                                Martin Nilsson

Revisor                                Stefan Ohlsson

Suppleant                            Liliann Torkelsson

Ekonomi

Senioruniversitetets ekonomi ter sig alltmera stabil. Folkuniversitetet ställer för sin

anslagsgivning allt högre kvalitetskrav på senioruniversiteten. Kraven stimulerar!

Övrigt

I samband med jubileet uppvaktades senioruniversitetet av Sollefteå kommun,

Folkuniversitetet och Härnösands pensionärsuniversitet.

Föreläsningar och medlemssamankomster har regelmässigt refererats i

Tidningen Ångermanland. I anslutning till Björn Fjaestads föreläsning gjorde

Tidningen en större artikel om bland annat senioruniversitetet.

Plan för verksamheten 2018 har utarbetats med planeringshorisonten sex till

aderton månader.

Stödet från Folkuniversitetet är mycket uppskattat och särdeles betydelsefullt.

Den omsorg Missionskyrkans personal visar värdesätts högt.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter!

Sollefteå 2018-03-14

Christer Persson

Berndt Lindström               Bertil Sundqvist                  Hervor Sjödin

Eva Engblom                       Bengt Sandström                Alf Bergkvist

Barbro Fröst