Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen för senioruniversitetet i Sollefteå avger härmed sin verksamhetsberättelse:

Målsättning

Målsättningen har varit att – oftast – tillsammans med Folkuniversitetet anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet på akademisk nivå inom skilda ämnen samt därutöver två medlemssammankomster.

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrkan 2018-03-14. 13 medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen.

Nio föreläsningar har genomförts. Antalet åhörare anges inom parentes.

2018-02-07  Lars Jacobsson: Vattenfall i Sollefteå (114)

2018-02-28  Anna Carlstedt: Från Sollefteå till Syrien och tillbaka : personliga tankar om lokalt och globalt (72)

2018-03-07  Richard Tellström: Samtidens besynnerliga matkultur och därför äter vi som vi gör (87)

2018-04-18  Anders Persson: Bilden av roseniansk väckelsefromhet i ”Merabs skönhet” och andra texter av Torgny Lindgren (73)

2018-05-02  Jan Fagius: Musikens plats i hjärnan eller hemisfärernas musik (74)

2018-09-19  Rikard Eriksson: Vad händer med arbetskraften när företaget lägger ner? (38)

2018-10-10  Mai-Lis Hellénius: Senaste nytt inom livsstil och hälsa (174)

2018-10-24  Torbjörn Åkerstedt: Sömn – vad är det, vad gör den, vad styr den, vad händer om man inte sover? (162)

2018-11-28  Ulla Gudmundsson: NATO – frälsning eller hot? (74)

De utvärderingar som gjorts i anslutning till varje föreläsning tyder på att kvalitetsmålet nåtts. Det kvantitativa målet överträffades. Antalet åhörare synes totalt sett vara stigande.

Två medlemssammankomster har genomförts och uppskattats.

2018-01-24  Karin Lidén och Lena Fries-Gedin: Hur gör översättare?  (53)

2018-11-21  Studiebesök vid Mittuniversitetet i Sundsvall med besök vid avdelningen för design, ”Centrum för kommunikation och demokrati”, ”Centrum för ekonomiska relationer”, ”Centrum för skog, fibrer och cellulosa” samt ”Centrum för sensorer och elektronik” (45)

Organisation

2018-12-31 hade senioruniversitetet 220 medlemmar varav 10 tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                      Christer Persson

Vice ordförande             Berndt Lindström

Sekreterare                     Bertil Sundqvist

Kassör                               Berndt Lindström

Referatsansvarig            Hervor Sjödin

Ledamot                           Eva Engblom

Ledamot                           Bengt Sandström

Ledamot                           Alf Bergkvist

Ledamot                           Barbro Fröst

Valberedningen har bestått av: Eva Engblom, sammankallande, och Jan Näsström

Revisorer har varit: Martin Nilsson och Stefan Ohlsson

Övrigt

2018-04-07 tilldelades senioruniversitetet vid en högtidlighet i Umeå  Gunborg och Sten Rosenströms stiftelses för norrländskt kulturstöd stora pris à 50.000:- för ”kvalificerad folkbildning i glesbygd”. Händelsen gav god och omfattande medial uppmärksamhet.

2018-05-18—20 medverkade senioruniversitetet aktivt i senioruniversitetens nationella konferens.

Föreläsningar och medlemssammankomster har regelmässigt refererats i Tidningen Ångermanland.

Information om senioruniversitetet har lämnats till förtroendevalda inom PRO.

Senioruniversitetet medverkade i kommunens föreningsmässa.

Plan för verksamheten 2019 har utarbetats. Proceduren omfattar sex till arton månader.

Ekonomi

Styrelsen bedömer att senioruniversitetets ekonomi för närvarande är stabil. I övrigt hänvisas till kassörens redovisning och revisorernas berättelse.

Folkuniversitetet ställer allt högre krav på senioruniversiteten för anslagsgivning. Kraven stimulerar!

Tack

Stödet från Folkuniversitetet är mycket uppskattat och särdeles betydelsefullt .

Den omsorg Missionskyrkans personal visar värdesätts högt.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter.

Sollefteå 2019-03-20

Christer Persson

Berndt Lindström           Bertil Sundqvist              Hervor Sjödin

Eva Engblom                   Bengt Sandström           Alf Bergkvist

Barbro Fröst