Senioruniversitetet

En kunskapsrik hösttermin väntar!

Verksamhetsidé

Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) är en ideell organisation med syfte att förmedla kunskap på akademisk nivå. Senioruniversitetet är politiskt och religiöst oberoende. Verksamheten stöds av Folkuniversitetet och bedrivs i huvudsak dagtid genom föreläsningar. Målet är att per termin ge fyra föreläsningar av yppersta kvalitet inom ett brett spektrum av ämnen. Strävan är att föreläsningarna skall ligga nära forskningsfronten. Föreläsarna rekryteras från universitet och högskolor. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

Därtill anordnas medlemssammankomster. I första hand är dessa studiebesök men kan även vara förstklassiga föredrag.

Medlemskap är enskilt. Medlemmar söks bland dem som uppbär någon form av pension samt deras närstående. Senioruniversitetets verksamhet är förhållandevis kostsam. Den finansieras via tre källor nämligen anslag från Folkuniversitetet, entréavgifter samt medlemsavgifter. Intäkterna beror av verksamhetens kvalitet och denna styrs till väsentlig del av tillgången på pengar. Medlemsavgifterna utgör ett ekonomiskt fundament. De bekostar medlemssammankomsterna. Att vinna nya medlemmar till senioruniversitetet är en uppgift för envar! Ge gärna ett medlemskap på en väns bemärkelsedag! Medlemsavgiften är 100:-/person/år. Den sätts in på bankgiro 865-5953, ange namn och mailadress.

Senioruniversitetet bildades 28:e mars 2012. Det befinner sig i och skall framgent befinna sig i utvecklingsfas.