Referat 2014 📜

2014-12-03 Kajsa Asplund: Talang

Onsdagen den 3 december 2014 var det dags igen. Vår föreläsare den här gången var Kajsa Asplund, årets Uppsalastudent 2013, psykolog och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, men med djupa rötter i Sollefteå med omgivningar.

Kajsa forskar på ett projekt som rör synen på talang inom olika företag och hur företagen tar vara på sina talanger. Utgångspunkten kan finnas i den nya synen på ”humankapitalet” på arbetsmarknaden. Boken Kriget om talang (The war for talent) har satt igång en världsomspännande debatt om synen på medarbetarna i ett företag. Numera gäller det för företagen att snabbt identifiera sina talangfulla medarbetare (eller ”påläggskalvar” som man sade förr) och ta vara på dem så att de stannar inom företaget.

Om talang, av latinets talenta = viktenhet guld, silver eller pengar, talar redan den s.k. talangparabeln i bibeln i Matteievangeliet, som talar om vikten av att ”förvalta sitt pund”.  I nutid betyder talang att ha en naturlig fallenhet för att vara duktig på något utan träning eller undervisning. I själva verket är talang både medfödd och förvärvad. Visst finns det ”underbarn” som Mozart, men, enligt den amerikanske forskaren Anders Ericsson har många enastående talanger uppnått sin skicklighet genom envishet och vilja och 10 000 timmars träning. Kajsa citerade Einstein som hävdade att han själv inte hade någon speciell talang…

Olika företagstyper har olika sätt att bemöta och ta hand om sina talanger, beroende på verksamhetens karaktär. Slutsatsen blev: Det återstår en hel del forskning innan man rätt kan definiera talang och hur man inom företagsvärlden kan/bör ta hand om sina talanger. Men en glädjande sak är: hjärnan bildar nya kopplingar hela livet, det finns ingen gräns för hur mycket man kan lära sig!

Stimulerade gick vi ut i decembermörkret, som lystes upp av otaliga små adventsdekorationsljus, som små tankebloss.

2014-11-12 KG KARLSSON: ”Universums liv och död”

Samma dag som sonden Philae landsattes på kometen 67P föreläste KG Karlsson (K) inför Senioruniversitetet i Sollefteå över ”Universums liv och död”. K är professor i fysikdidaktik vid Mittuniversitetet. Föreläsningen lockade 74 åhörare.

Några axplock:

Universum bildades för 13,7 milliarder år sedan. Enligt den kosmologiska standardmodellen bildades universum genom en stor explosion som varade milliarddelar av milliarddelar av en sekund (Big Bang).  Till en början var universum tätt och hett. När universum bildades skapades tid och rum.

Efter 3 minuter började universums expansion sakta av. Temperaturen minskade. Helium och litium bildades. Några hundra millioner år senare började stjärnor och galaxer bildas och tyngre grundämnen skapades. Idag finns milliarder galaxer.

Genom parbildning bildades materia. Partiklar och antipartiklar föddes ur strålning.

Genom studium av galaxers rotation kan osynlig materia konstateras. Ingen vet vad denna är. I galaxerna finns svarta hål vars täthet är så hög att de slukar allt omgivande. Inte ens ljus kan tränga ut från ett svart hål.

Universums expansion fortskrider. Ljuset från de mest avlägsna stjärnorna har ännu inte nått Jorden.

Om ett mycket stort antal milliarder år upphör universums liv. Det kan ske genom att expansionen är så stark att universum mörknar och kyls av (Big Chill). Ett annat öde kan vara att mörk energi ökar och allt slits sönder (Big Rip).  En tredje möjlighet är att mörk energi blir attraherande och universum kollapsar (Big Crunch).

K avslutade med att reflektera över om det finns ytterligare universum eller multiversa.

 2014-10-01 Medlemsutflykt till Mannaminne

Senioruniversitetet i Sollefteå bjöd den 1 oktober sina trogna medlemmar på en bussresa till Mannaminne i Nordingrå. Det blev en helt underbar dag! Vi färdades genom det solbelysta landskapet, som glödde i höstens alla färger, som en enda enorm Helmer Osslundmålning.

Väl framme bjöds vi på en vällagad köttgryta och kaffe med kaka, innan vi fick nöjet att träffa Anders Åberg, som tog oss med på en rundvandring i sitt osannolikt varierade och överraskande livsverk. Medan vi kryssade oss runt på området, fick vi oss till livs otaliga anekdoter, djupa tankar, spännande berättelser med anknytning till Norgehuset, Stavkyrkan, Jordgloben, Hotellet, Dragspelshuset och mycket annat. Anders, var på ett överdådigt berättarhumör och vi kommer länge att bevara minnet av denna fantastiska dag.

Hervor Sjödin

Lars Westins föreläsning Norrland igår, idag Imorgon 2014-10-15

Norrland igår, idag, imorgon var rubriken på Lars Westins föreläsning vid Senioruniversitetet i Sollefteå 15 oktober. Lars Westin är professor i regional ekonomi vid Umeå universitet. Det är vetenskapliga fakta som utgör grunden för det som framförs. Det är inte fråga om pessimism eller optimism eller politiskt budskap. Sedan kan man tolka det som sägs som man tycker.

Befolkningstillväxten avtog i Västernorrland på 1950-talet. Varför? Efterfrågan på arbetskraft i skogen minskar på grund av att maskiner minskade behovet såsom till exempel motorsågen och andra skogsskördemaskiner. Det är människor som är den stora tillgången. En värdering av tillgångarna i Norrland visade att naturtillgångar som vattenkraft och skog bara var en fjärdedel så mycket värda som utbildade och friska människor för att åstadkomma utveckling. Vidare krävs att städerna är tilldragande och utvecklingsintensiva så att investeringar och människor dras dit. Sådana städer drar med sig landsbygden runt omkring. Umeå är en möjlig tillväxtort, vilket gjort att Västerbottens befolkning inte minskat. Sundsvall stagnerade på 1980-talet, när skogsbruket rationaliserats och ingen visste vad man skulle göra sedan.

Stockholm och Köpenhamn-Malmö är exempel på utvecklingsområden där även omkringliggande landsbygd med småorter på 50 till 200 invånare dras med och stärks. Det räcker inte med bara universitet om man ser på Umeå och Sundsvall. Det behövs bostäder och lokaler för företag. En förvånande tillgång historiskt sett är kulturprojekt. När ungdomarna valde att flytta till orter med kultur- och utbildningsprojekt stagnerade Norrland. Särskilt är det kvinnorna som drar fram tillväxten påvisade Westin. Vi borde därför fråga de unga flickorna, som han kallade guldklimpar, vad vi kan erbjuda dem så att de stannar kvar eller kommer tillbaka efter att ha utbildat sig. Männen kommer där flickorna finns.

Lena Karlssons föreläsning ”Liv och död i Sapmi”.

Sapmi är namnet på samernas land, som ligger i fyra nationers nordliga delar, nämligen Finland, Norge, Sverige och Ryssland. Samerna är ett nomadfolk, som ägnade sig åt renskötsel, jakt och fiske. Samerna är omkring 30 000 men de renskötande är numera endast omkring 3000.

Lena Karlsson, som är filosofie doktor i sociologi studerar samernas utveckling under 200 år vilket i Sverige har varit möjligt genom kyrkoböckerna. Kyrkan är ju duktig på att dokumentera människors liv och hälsa, död och dödsorsaker även under gångna tider. På 1800-talet hade samerna dubbelt så hög dödlighet som svenskarna men nu på 2000- talet är det ingen skillnad mellan samer och svenskar. Vad har då hänt?

I mitten av 1800-talet skedde en kraftig ökning av nybyggare i de av samer utnyttjade områdena. Svenska ämbetsmän sa helt enkelt att nybyggarna fick jordbruka och samerna fick all rätt till jakt och fiske vid sidan om renskötseln. Allteftersom åren gick ökade nybyggarnas antal och det var inte självklart att jakt och fiske endast skulle vara samernas rättigheter. Skogsbruket utvecklades. Nationsgränserna stängdes. Det fanns så kallade rasbiologiska fördomar som dömde samerna till ett mindervärdigt folk. Svenskarna förstod inte samernas kulturella arv. Positivt för samernas liv och hälsa var den svenska social-och sjukvården. Ett samiskt ålderdomshem inrättades 1918 för att ta hand om de gamla som lämnades efter när samerna flyttade med renarna. Infektionssjukdomarna minskade hos samerna när de förstod att det var en sjukdom. Många uppgifter i kyrkböckerna kan ifrågasättas, då de bygger på muntliga uppgifter om till exempel ålder. Att samerna skulle leva särskilt länge kan vara en myt och nu är det ingen skillnad mellan samer och övriga i samma områden.

Samer är ett erkänt urfolk, som bibehållit sin kultur och dessutom fått en bättre och med svenskar likvärdig hälsa.

Carl Johan Olssons föreläsning: Håll hjärnan i trim 2014-05-21

Carl Johan Olsson. minnesforskare vid Umeå Center for Funktional Brain training (UFB) berättade 2014-05-21 vad som händer med hjärnan vid stigande ålder. Kan man hålla hjärnan eller delar av hjärnan i trim? Kan vi påverka minnet? Det UFB hittills kommit fram till är:

-att minnet för specifika uppgifter kan tränas och ”sitter kvar”  18 månader efter den första träningen enligt hittillsvarande undersökningar. Denna träning har inga spridningseffekter i hjärnan, så att hela minnet totalt fungerar bättre men de intränade uppgifterna – till exempel koder, som vi ofta måste använda – kommer vi ihåg bättre.

-att konditionsträning även att bara promenera och röra sig minst tre gånger i veckan hjälper upp minnet särskilt långtidsminnet. Fysisk aktivitet förbättrar hjärnans funktion och kan bromsa åldrandet.

-att diet, som syftar till viktnedgång med minskad fetma påverkar minnets funktion.

Dessa resultat har varit möjliga att nå genom att använda ny teknik med ”Magnetic Resonans” MR-kamera och se hur exempelvis blodflödet till delar av hjärnan förändras när vi tänker. UFB har undersökt samma personer med långa mellanrum i tiden, jämfört med kontrollgrupper och fått veta hur deras färdigheter har förändrats och hur hjärnan ser ut vid olika åldrar. Carl Johan Olsson redovisade ingående undersökningsmetoderna och bristerna i dessa så att åhörarna fick en gedigen vetenskaplig bakgrund till resultaten. Det vanliga är i regel att erfarenheter redovisas från några få personer, som sedan läggs till grund för ett allmänt tyckande. Det är sällan man får en helt vetenskaplig redovisning. Det är dock mycket kvar att undersöka i hjärnan och med förbättrade metoder kommer vi att veta alltmer om att hålla hjärnan i trim.

Anders Fällströms föreläsning: Vad är matematik? 2014-05-07

SIS arrangerade, den 7 maj i Missionskyrkan, en föreläsning betitlad: VAD ÄR MATEMATIK?

Det var något visst med föreläsaren. Många i publiken hade sett honom växa upp, många hade haft honom som elev.  Alla hade goda minnen av Anders Fällström, ett matematikgeni redan från barnsben, som numera avancerat till docent och prorektor vid Umeå Universitet.

Anders hävdade att matematik är både vetenskap och konst, abstrakt och allmängiltig, logisk. Den har kanske ingenting med verkligheten att göra, men ger oss både historia och kultur, glädje och kreativitet. Det är ett internationellt, kulturellt fenomen, som påverkar vår uppfattning om världen och vår egen tankeförmåga.

Historiskt sett har människorna troligen använt en sorts matematik ända från historiens gryning. En bevarad 10 000 år gammal ”anteckning” är det första beviset på matematikens tillämpning i praktiken. Under antiken framträdde de stora matematiska tänkarna Arkimedes, Pythagoras, Platon, Euklides. Med matematikens hjälp kunde man redan då mäta arealer, växla, handla, byta varor.  Idag använder vi den dagligen och stundligen. Anders gav många exempel: mobiltelefonerna, hjärnforskningen, finansiell matte, ekologiska beräkningar, dataspel m.m. Vi lärde oss ett nytt ord: radontransformen, som används inom medicinsk forskning.

Matematik framkallar starka känslor hos oss, från brinnande entusiasm till plåga och förtvivlan. Vilket senare, enligt Anders,  helt enkelt beror på en trist, enkelriktad undervisning i ämnet. Matematik är skönhet och kreativitet sade han. Och tänk, vi höll med!

Eriks Åsards föreläsning om John F Kennedy, 2014-03-19

”John F Kennedy – mannen, mordet och myten” var titeln på Erik Åsards föreläsning inför senioruniversitetet. Åsard har ett förflutet vid Uppsala universitet som professor i nordamerikastudier.

Kennedys familj var irländska, katolska invandrare till USA. John, född 1917, var det näst äldsta barnet av nio. Trots bräcklig hälsa vann han som marinofficer hjältestatus under 2:a världskriget. 1946 valdes Kennedy in i representanthuset och 1952 i senaten. 1956 kandiderade han under Adlai Stevenson till posten som vice president. 43 år gammal valdes han 1960 till USA:s president och blev därmed den yngste innehavaren av posten. Kennedy anses under sina politiska kampanjer haft god hjälp av den ansenliga förmögenhet hans far byggt upp.

Under de cirka 1000 dagar han fick vara president nådde han sina största utrikespolitiska framgångar genom hanteringen av ”Kubakrisen” 1962. Hans agerande antas ha styrts av erfarenheter vunna av det kapitalt misslyckade invasionsförsöket vid ”Grisbukten” 1961. Avtalet om förbud mot kärnvapenprov ovan jord räknas också som en seger. Inrikespolitiskt inledde han arbetet med att stärka medborgerliga rättigheter.

Åsard framförde uppfattningen att det är klarlagt att Lee Harvey Oswald mördade Kennedy. För denna talar 21 tekniska bevis liksom vittnesiakttagelser och kunskaper om Oswalds liv som helhet. Han uppfyllde rekvisiten för en politisk attentator.

Idag rankas Kennedy som en av USA:s tre mest populära presidenter. Cirka 40000 böcker har publicerats om honom. Till populariteten bidrog att han anses ha givit USA hopp.

Efter föreläsningen genomfördes senioruniversitetets årsmöte. Styrelsen består av ordförande Christer Persson, vice ordförande Hervor Sjödin, sekreterare Aino de Wall, kassör Berndt Lindström samt ledamöterna Eva Engblom och Bengt Sandström.

J O M Karlssons föreläsning, 2014-02-26  om Fabergé

Konsthistorikern Jan O.M. Karlsson – lektor vid Uppsala universitet – har föreläst inför senioruniversitetet i Sollefteå. ”Fabergés fantastiska värld – guld och ädla stenar för kejserliga och kungliga hov” var rubriken. Föreläsningen var såväl översiktlig som detaljrik. Närmare hundratalet åhörare kände sig kallade.

I Fabergés verkstäder nådde under perioden 1870 – 1918 den europeiska guldsmeds- och juvelerarkonsten sin högsta hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet. Mellan 1885 och 1918 skapades de 52 kejserliga påskägg vilka mest förknippas med Peter Carl Fabergés namn. Äggen gavs av tsarerna till tsarinnorna på påskdagen. Samtliga ägg – framställda av bland annat guld, silver eller bergkristall – är utformade med någon form av överraskning inuti. Denna kunde vara en mekanisk fågel, en elefant eller ett tågsätt. Särskilt uppmärksammades ”Vinterägget”. Detta är tillverkat av diamantbeströdd bergkristall och rymmer en korg av platina i vilken finns en bukett vitsippor av guld. Påskdagen 1913 skänktes det av tsar Nikolaj II till hans mor Maria Fjodorovna. Produktionen rymde även dosor, etuier, djur, figuriner och klockor av exklusivaste slag.

Rika illustrationer förhöjde föreläsningen.

Jonas Rudenstams föreläsning 2014-01-29, Ta hand om ditt hjärta

Senioruniversitetet i Sollefteå höll sin första sammankomst för året i Missionskyrkan den 29 januari. Föreläsare var Jonas Rudenstam, narkosläkare, verksamhetschef vid operationscentrum i Sundsvall.  Ämnet för föreläsningen: Ta hand om ditt hjärta.

Parkeringsplatserna var slut. De sist anlända hamnade ytterst på Linsänket, allvarligt störande ändernas fridfulla eftermiddagssammankomst. Utanför Missionskyrkan ringlade sig kön. Inne i huset sprang man och hämtade extrastolar. Det var kort sagt knökfullt.  Och inget ämne kan väl vara viktigare. Den enkla sanningen är ju: när hjärtat stannar, har livet levts färdigt.

Jonas gav oss en fascinerande lektion om denna suveränt sammansatta lilla knytnävsstora muskels komplicerade verksamhet. Han gick igenom hjärtats anatomi och fysiologi, den fina kompositionen av två förmak och två kamrar, vener som för blodet till hjärtat och artärer som sprider ut det i kroppen igen, om de minsta blodkärlen, kapillärerna, och om kranskärlen, som inte får täppas till, om vi vill undvika hjärtinfarkt. Han förklarade också hjärtats större vänstersida och mindre högersida, varav följer två kretslopp, det stora från vänster och det lilla från höger och artärerna som går till lungorna för att syresättas. Vi fick veta hur vi skulle se på blodtrycket och hur det kan rättas till med egna förändringar av livsföringen eller mediciner. Han förklarade hur man tolkar ett EKG, varför och hur man gör en ”ballongsprängning”, hur en pacemaker fungerar och hur den utvecklats sedan den uppfanns på 1950-talet. Avslutningsvis fick vi veta hur kroppen med automatik reagerar på stress (egentligen: belastning) med olika strategier.

Det var en mycket lärorik och givande eftermiddag. Nästa tillfälle att berika sitt vetande genom Senioruniversitetets försorg kommer den 26 februari då Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala Universitet berättar om Fabergés fantastiska värld – guld och ädla stenar för kejserliga och kungliga hov. Välkomna då, medlemmar och övriga intresserade!