Stadgar 🎬

§1. Föreningens namn är Senioruniversitetet i Sollefteå (SIS).

§2. Föreningen är en kunskapsorganisation med syfte att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av föreläsningar, kurser, studiebesök och temamöten.Aktiviteterna bedrivs huvudsakligen under dagtid.

§3. Föreningen är neutral till religion och politik.

§4. Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar, som uppbär pension av något slag och den som är gift , partner eller sambo till medlem. Medlemskap vid nyinträde, som sker från och med oktober under löpande kalenderår, gäller även för kommande kalenderår.
Medlemskap gäller från den dag medlemsavgift är betald.

§5. Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och det övriga antal ledamöter, som föreningens årsmöte bestämmer.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
Styrelsen utser inom sig funktionärer.

§6. Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

Då styrelsen finner det lämpligt eller om minst tio procent av medlemmarna så begär skall  kallas till extra  årsmöte.
Kallelse till årsmöten skall utfärdas senast två veckor i förväg och meddelas på lämpligt sätt.

§7. Föreningens verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderåret.

§8. Styrelsens ledamöter väljs vid årsmötet, ordföranden årligen och övriga ledamöter för en tid av högst två år.

§9. Vid varje styrelsemöte och vid årsmöten skall protokoll föras.

§10. Föreningens förvaltning och årsredovisning skall granskas av två revisorer, som jämte en suppleant utses av årsmötet.

§11. En valberedning, med uppgift att förbereda valen följande år, bestående av tre personer, varav en från styrelsen, utses av årsmötet.

§12. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justerare tillika rösträknare för mötets protokoll samt att röstlängd skall fastställas.
 3. Styrelsens berättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning samt godkännande av verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Val av ordförande för ett år.
 9. Val av styrelseledamöter för högst två år.
 10. Val av två revisorer och en suppleant för ett år.
 11. Val av tre valberedningsledamöter för ett år varav en sammankallande.
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 13. Fastställande av arvoden för funktionärer.
 14. Ärende som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling.
 15. Övriga ärenden, som medlemmar väckt före eller under årsmötet.

§13 För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§14. Vid beslut om föreningens upplösning skall årsmötet bestämma hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Dessa stadgar har antagits den 28 mars 2012.

Christer Persson, ordförande             Berndt Lindström,kassör