Referat 2015 📜

Föreläsning 2015-12-16, Per Fahlén, Installationsteknik – Bra inomhusklimat med effektiv resursanvändning

Per Fahlén, professor emeritus från Chalmers tekniska högskola, har föreläst inför Senioruniversitetet i Sollefteå över ämnet ”Installationsteknik”. Föredraget behandlade ämnet installationsteknik med förutsättningar och krav på inomhusklimat för människor och verksamheter, tekniska system för att tillgodose kraven samt konsekvenserna för energibehov och möjligheter till effektivisering. Några viktiga budskap att ta med hem var:

Funktionskrav för det klimatiserade utrymmet ger de primära konstruktionsparametrarna vare sig det gäller kontor, operationsrum, kyldiskar, bilar, flygplan etc.

Rumsfaktorer som påverkar människor och deras verksamhet är det termiska klimat (”objektivt”: luftens entalpi och rörelse, ”subjektivt: termisk komfort) och luftkvaliteten (”objektivt”: luftens sammansättning av gaser och partiklar, ”subjektivt”: luftkvalitet). Den fysiska miljön är teknikerns uppgift men för att lösa den krävs en nära samverkan med beteendevetenskap för att förstå människors upplevelser under olika förutsättningar.

Utvecklingstendensen är ökande krav på inomhusklimat (ger t.ex. behov av komfortkyla och bättre reglerfunktioner) och ökande krav på energieffektivitet (krav på energitillförsel, distributionssystem, slutapparater och styrfunktioner). I och med sjunkande värmebehov minskar också lastfaktorn och nyttjandegraden för värmare och kylare vilket medför att regleringens svårighetsgrad ökar. Konsekvensen för framtidens installationstekniska system blir behovsstyrning med stort arbetsområde, stora flödesvariationer, nya alternativ för värmeöverföring och distribution, t.ex. laminärströmningsväxlare och decentraliserade pumplösningar. Målet är ”rätt mängd av rätt kvalitet i rätt tid på rätt plats”.

Det råder en betydande begreppsförvirring i diskussion och statistik beträffande energibehov, energianvändning, köpt energi, förnybart, naturligt m.m. Detta försvårar en saklig diskussion och analys av framtidens tekniska lösningar. Dessa är emellertid av yttersta vikt för Sveriges framtida energiförsörjning eftersom närmare 40 % av Sveriges totala energibehov går till byggnadssektorn och runt 60 % av all el används för drift av de tekniska installationerna. Installationstekniken är avgörande för både inomhusklimatet och energianvändningen!

Per Fahlén

Föreläsning 2015-12-02, Erik Wilson, Hund och människa – bundsförvanter sen urminnes tider

SiS gästades den 2 december av en stadens son, fil.dr. Erik Wilsson. Erik är son till Lars Wilsson, som var lärare i biologi vid Sollefteå gymnasium under mer än tre decennier. Intresset för etologi (läran om djurs beteende), fick Erik med sig redan från barndomen. Lars Wilsson var en av de första i Sverige, som skrev en avhandling i ämnet. Han skrev om bäverns beteende. För Eriks del kom intresset att fokuseras på hundar. Erik började sina forskningar redan som utbildningschef för Statens Hundskola i Sollefteå. Han har även arbetat inom Svenska Jägarförbundet och är sedan 2006 avelsansvarig vid Försvarsmakten. Om hundens beteende tidigare var en föga studerad vetenskap, har detta i sanning ändrats de senaste decennierna. Från avelsstationen i Sollefteå stammar två doktorandarbeten, fem masteruppsatser och åtta vetenskapliga artiklar!

Hunden är vårt äldsta husdjur. Redan för 15 000 år sedan levde vi bevisligen med hundar omkring oss, men sannolikt har vi gjort det i 30-40 000 år! Övriga husdjur såsom kor, hästar, katter etc kommer långt senare in i våra liv, för cirka 7 000 år sedan. De tidigaste hundarna användes mest för jakt. Den allra första hundutställningen i världen hölls i England 1859 och gällde stående fågelhundar. Sedan dess har hundaveln exploderat och nu finns runt 400 hundraser! Vid nutida utställningar är det hundens utseende som bedöms, vilket tyvärr innebär att många raser degenererar, på grund av inavel.

Vår bästa vän Hunden härstammar ju från vår fiende Vargen. De goda egenskaperna som gått i arv är den goda anpassnings- och inlärningsförmågan och – givetvis – det överlägsna luktsinnet. Hunden har sin sociala förmåga från vargen, vilket bland annat innebär att den kan inordna sig socialt i en grupp, samtidigt som den kan visa känslor som aggression och rädsla. Domesticeringen har medfört en tidigare könsmognad hos hunden och samtidigt förblir den barnslig, lekfull livet ut. Hundens fantastiska luktsinne beror på att den har ett stort luktepitel, men också en välutvecklad lukthjärna, som kan analysera dofterna. Detta har medfört att vi nu har nytta av hunden på ett otal nya sökområden förutom de redan kända som person- och narkotikasök. Nu spårar hundar till och med sjukdomar, biocider, brunstiga kor, svamp t.ex. En hundnos är överlägsen varje uppfinning för luktanalys, som människan konstruerat.

Det intressanta föredraget följdes av en frågestund, med en skur av frågor, som Erik tålmodigt besvarade, kunnigt och välformulerat.

Hervor Sjödin

Föreläsning 2015-10-28, Kristian Gerner, Ryssland – tillbaka till Sovjetunionen

Den 28 oktober hade Senioruniversitetet celebert besök. Missionskyrkans stora sal var knökfull när ordföranden Christer Persson hälsade dagens föreläsare, Professor Kristian Gerner från Lund, välkommen. Han välkomnades ytterligare av sin gamle barndomsvän och skolkamrat Jan Molander, som berättade om deras gemensamma skol- och studieår. Kristian Gerner växte upp i Långsele, där fadern var provinsialläkare. Han tog studenten i Sollefteå 1962. Sannolikt fanns det många i publiken som mindes honom från den tiden och som följt hans aktiviteter genom åren.  Kristian Gerner har inte bara gjort en akademisk karriär, han har också skrivit en rad böcker och gjort sig känd som en av landets främsta experter på  Sovjetunionens och Rysslands politik, tänkesätt och ambitioner.

Ämnet för dagen: Ryssland – tillbaka till Sovjetunionen?  kändes nästan skrämmande högaktuellt. Den senaste tiden har vi ju kunnat följa hur Ryssland hanterar rapporteringen om händelserna i Ukraina eller motiverar sin verksamhet i Syrien, med ett påtagligt annorlunda synsätt än västländerna. Tyvärr medger inte utrymmet någon sammanfattning av denna högintressanta föreläsning, men några citat må lyftas fram.

Putins tid, från 2000 till nu, karakteriseras av såväl en strävan att återskapa Sovjet som en återgång till 1800-talet. Putin själv sade i ett tal 2005: ”Först och främst måste man slå fast att Sovjetunionens undergång var den allra som största katastrofen under 1900-talet.” Två reformatorer in spe nämndes. Den förste, Berija, var Stalins närmaste man och en mycket fruktad person under stalinepoken. Tio veckor efter Stalins död, i maj 1953, skrev Berija ett memorandum till DDR (Östtyskland), som hade kunnat förändra  allt, rentav utradera hela kalla kriget. Där nämner han ett antal viktiga åtgärder för en uppmjukning av politiken, som han ålägger DDR att genomföra. Av detta blev intet. I stället avrättades Berija.

Ett tecken på nostalgin riktad mot det förflutna är kulturministern Vladimir Medinskij, som 2012 publicerar boken: Myter om Ryssland. Novgorod-Kiev = Rus – den första ryska staten. Moskva är den enda arvtagaren till Rus. Följaktligen är det svårt att se en framtid för Ryssland utan sin viktiga beståndsdel Ukraina.

Tatjana Maleva, ekonom för samhällsanalys och prognoser, har i tidningen Novaja Gazeta pekat på den utbredda fattigdomen och sagt: ”Förstörelsen av befolkningens ekonomi är regeringens största misstag.” I samma tidning, Ivan Starikov, f.d. vice ekonomiminister: ”År 2016 kommer i praktiken hela landet att vara fattigt”. Överraskande frispråkigt kan man tycka.

När sovjetimperiet sprängde sig själv den 6 september 1991, sade Borits Jeltsin helt överraskande: ”Det hade varit bättre att göra det tragiska experimentet med kommunismen i ett litet land”. Man kan bara instämma.

Hervor Sjödin

Föreläsning 2015-09-16 Carole Gillis, Fy Farao

”Fy Farao – livet och döden i Egypten” –

så var namnet på Senioruniversitets senaste föreläsning.

Docent emerita Carole Gillis från Lund bjöd besökarna en resa genom tiden i Egypten.

Det gamla Egypten under den dynastiska tiden, som omfattar åren3000-1075 och 20 dynastier hade handelskontakter med de flesta länderna runt Medelhavet, ja ända bort till Afghanistan. Medelhavet var en transportväg då som nu.

Den dynastiska tiden omfattar åren 3000-1075  f Kr. och 20 dynastier

Det vi ofta förknippar med Egypten är Nerfertite-bysten och hennes skönhet. Den underliga hatt hon har på huvudet har man spekulerat om och tror att hon hade ett deformerat huvud. Tutancamon tros vara släkt med henne. Han dog ung bara 19 år möjligen av en blodförgiftning. Hans grav med de oerhört rika gravgåvor är kanske den mest välkända grav i världen.

Egyptierna hade en komplex och rik ideologi. Den bestod av olika delar bl a

Dualiteten består av motsatser som natt och dag ljus och mörker, liv och död, svart och vitt, man och kvinna

Färgsymbolik – olika färgers hade symboliska betydelser som t ex guld som t ex att blå var liv och gudarna hade guldhud.

Kropp och själ – kroppen måste vara hel och själen hade sex delar. Där finns Ankh som är livskraft, Ba som kan jämföras med den kristna idéen om själen, Ka den andliga tvillingen, Hjärtat – känsla, visdom och kunskap, Namnet – existensen och sist Skuggan – människans mörka sidan. En hel kroppå förenad med själens alla delar är livsviktig för övergången till nästa liv.

Detta livet och nästa är två halvor av `livet`och det var viktigt hur övergången skedde. Det tog cirka 70 dagar att göra en mumie och hela tiden svävade Ba över den döde. Gudarna vägde själen (hjärtat) mot en fjäder för att avgöra om den döda varit god och kunde gå vidare. Om den döde klarat alla prövningar så seglade han vidare i sin båt till ”det stoa landet i väst” eller nästa liv och levde lycklig i alla sina dar.

En intressant föreläsning, som visar att uttrycket ”som de gamla egyptierna” har fog för sig. En del har vi lärt och mycket har vi tappat bort på vägen, som skulle varit bra att ha med t ex uppfattningen om jämställdhet och en förvissning om att ingå i et kretslopp.

Föreläsning 2015-04-22 Ella Danielsson, Att bo på äldreboende

Ella Danielsson, professor emerita i omvårdnad-vårdvetenskap vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet, föreläste den 22 april om Att bo på äldreboende och om att vara närstående till en person med demens.

Stora ansträngningar och många reformer har gjorts på senare år för att förbättra äldreomsorgen. Men vissa saker är grundläggande: Alla är vi unika, alla måste bemötas utifrån sina egna personliga erfarenheter och förutsättningar. Vårdpersonalens sätt att kommunicera med de boende är avgörande för vårdkvalitén. Boendet kan se ut på många sätt, de boendes olika nivåer av behov styr. Men det är viktigt att var och en blir sedd, respekterad och bekräftad. Ingen får lämnas utanför. Gemenskap ger ett meningsfyllt liv, även om man är beroende av att få hjälp med det mesta.

När en person i familjen får symptom på demens/Alzheimers sjukdom (över 35 miljoner i världen är drabbade) blir övriga familjemedlemmar starkt berörda. Vanligt är känslor av skam och skuld. Man blir isolerad och fysiskt och psykiskt våld förekommer också, innan man kommit så långt att den drabbade blir överflyttad till ett särskilt boende. Men efter flytten kommer också skuld och stor sorg. Men mitt i allt sorgligt finns också glädjeämnen att ta vara på. En tankeväckande föreläsning.

Föreläsning 2015-03-25 Kjell Jonsson: Harmoni eller konflikt

Den 25 mars var det dags igen. Christer Persson, ordförande i SiS, hade nöjet att välkomna Kjell Jonssson, professor i idéhistoria vid Umeå Universitet, därtill f.d. överbibliotekarie vid Universitetsbiblioteket och tillika f.d. prorektor vid sagda Universitet. En merittyngd man, som bland annat skrivit en avhandling: Vid vetandets gräns, som handlar om gränsen mellan naturvetenskap och metafysik/religion. Ett litet tips: avhandlingen finns på nätet och kan laddas ner alldeles gratis.

Dagens ämne, Harmoni eller konflikt – perspektiv på förhållandet mellan religion och naturvetenskap, var en svindlande, vindlande, fängslande historia. En och annan mindes nog Uppsalaprofessorn Ingemar Hedenius och hans strid om Tro och vetande på 1950-talet. Men kampen mellan de två synsätten på universum och människan och vårt sätt att fungera, började redan minst 2000 år tidigare. Det handlar om en växling mellan expansionism, när den ena sidan tränger in på den andras område, och motsatsen, restriktionism, där var och en skulle begränsa sig och inte uttala sig om tro, om man var naturforskare, eller om naturen, om man var representant för en religion.

Aristoteles, Ptolemaios, Copernicus, Galilei, Newton, Darwin, alla har de under historiens gång påverkat och förändrat vårt tänkande och vår uppfattning om jordklotet och dess plats i universum och vår egen utveckling. Man kan se tre olika positioner i tänkandet om relationen mellan religion och vetenskap. 1. Harmoni: Augustinus, Linné och Fritjof-Capra är exempel på tänkare som trodde att religion och naturvetenskap kan förenas och samarbeta. 2. Konflikt: Tertullianus och Ingemar Hedenius är tydliga exempel på åsikter som finner religion och naturvetenskap oförenliga. 3. Separation: Averroës (1100-tal) och Stephen Jay Gold (1941-2002) visar på möjligheten att det kan finnas två sanningar eller områden som båda har sitt berättigande.

Numera håller nya rörelser på att ta religionernas plats. Vi ser ett ökande intresse för ockultism, magi, spiritism och mycket mer växa fram under samlingsnamnet new age. Allt kan vara av intresse verkar det som. Som illustration till konfliktperspektivet och hur det fortfarande påverkar vårt tänkande citerade Kjell Jonsson Tage Danielssons dikt om Galileo Galilei:

Galileo, dömd från kyrkligt håll

För han fann, att jorden var en boll,

Lär ha viskat i sin sista suck:

”All right, hon är platt, hon är en puck!”

Ingen hörde. De högg huvet av ’en

Nu står vi beundrande vid graven.

Föreläsning 2015-02-25 Lars Nord: Därför gick det som det gick i valet

SiS har en förunderlig förmåga att hitta goda och kunniga föreläsare. Den 25 februari var det Lars Nord, professor i politisk kommunikation, innehavare av Thorbjörn Fälldins professur vid Mittuniversitetet som fängslade åhörarna med en föreläsning med titeln: Därför gick det som det gick i valet 2014 – ny forskning om väljare, partier och medier.

Han hade hård konkurrens från Skid-VM i Falun denna soliga onsdagseftermiddag. (Sverige vann guld! Igen!) Men där var gott om åhörare som insåg att föreläsningen var ett evenemang man inte fick missa. Skid-VM går ju i repris, men inte Lars Nord i Sollefteå.

Det var en fascinerande tillbakablick vi fick på ”supervalåret”, ett uttryck som lanserades 2013, men snabbt tappades bort under 2014. Även om man kan förstå uttrycket. Inget annat land går så sällan till val som Sverige. Nu skulle allt hända samma år.

De tre stora politiska händelserna var förstås: 1. EU-valet i maj, 2. Riksdags/landstings/kommunvalet i september och 3. ”Decemberöverenskommelsen”.

Partierna älskar förstås val: de får synas i alla medier, folk intresserar sig för politiken och man kan få gehör för sina ”hjärtefrågor”. Men när det under hösten blev klart att regeringen tänkte utlysa nyval, p.g.a. det uteblivna stödet i budgetfrågan, höjdes temperaturen långt över det vanliga. Man tyckte att politikerna kunde prata ihop sig. En ledarskribent skrev t.o.m. Väx upp för helvete!

En intressant frågestund avrundade programmet. Vi hade kunnat lyssna och fråga och lära oss inse hur det intrikata spelet fungerar mycket längre, men tiden var ute.

Föreläsning 2015-01-28, Rolf Zale: Antarktis idag och imorgon

Rolf Zale, lektor vid Umeå universitet, har föreläst inför Senioruniversitetet i Sollefteå. Hans forskning rör, baserad på analys av sedimentkärnor, klimatförändringar sedan senaste istiden. Rubriken var ”Antarktis idag och i morgon.” Ett översiktligt sammandrag följer.

Till Antarktis räknas allt område söder om södra halvklotets 60:e breddgrad. Antarktis, upptäckt 1822 – 23, är demilitariserat men området administreras i stor utsträckning av obeväpnade militära enheter. I huvudsak bedrivs forskningen under den Antarktiska sommaren. Ytterst få personer övervintrar. Forskningsgrupperna har multinationell sammansättning. Rester/skrot från tidigare expeditioner börjar idag få status av fornlämningar.

Temperaturen vid polerna stiger. Runt Arktis stiger den mera än vid Antarktis. Mängden is och vatten runt Antarktis förklarar skillnaden. Istäcket på Antarktis förändras. I väster glider allt större mängder is ut i havet som isberg. Dessa leder till att havsytan stiger. Att havsytan stiger mer på vissa ställen och mindre på andra beror av salthalt och temperatur. Exempel på områden som kan hotas är London, Nilens delta, Holland och Bangladesh. Åt öster är isen i tillväxt som en följd av ökande nederbördsmängder. Mänsklig aktivitet får anses påverka klimatet. Högre halter av CO2 ger högre temperaturer som resulterar i mera nederbörd – över Antarktis i form av snö.

Med stöd av genomförd forskning kan scenarios för tillståndet på jorden år 2100 formuleras. Dessa kommer att rymma högre temperatur, mera nederbörd och högre havsytor. Vilket scenario som kommer att bli gällande beror av mänsklig aktivitet.