Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen för senioruniversitetet i Sollefteå avger härmed sin verksamhetsberättelse:

Målsättning

Målsättningen har varit att – oftast – tillsammans med Folkuniversitetet anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet på akademisk nivå inom skilda ämnen samt därutöver två medlemssammankomster.

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrkan 2018-03-14. 13 medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen.

Nio föreläsningar har genomförts. Antalet åhörare anges inom parentes.

2018-02-07  Lars Jacobsson: Vattenfall i Sollefteå (114)

2018-02-28  Anna Carlstedt: Från Sollefteå till Syrien och tillbaka : personliga tankar om lokalt och globalt (72)

2018-03-07  Richard Tellström: Samtidens besynnerliga matkultur och därför äter vi som vi gör (87)

2018-04-18  Anders Persson: Bilden av roseniansk väckelsefromhet i ”Merabs skönhet” och andra texter av Torgny Lindgren (73)

2018-05-02  Jan Fagius: Musikens plats i hjärnan eller hemisfärernas musik (74)

2018-09-19  Rikard Eriksson: Vad händer med arbetskraften när företaget lägger ner? (38)

2018-10-10  Mai-Lis Hellénius: Senaste nytt inom livsstil och hälsa (174)

2018-10-24  Torbjörn Åkerstedt: Sömn – vad är det, vad gör den, vad styr den, vad händer om man inte sover? (162)

2018-11-28  Ulla Gudmundsson: NATO – frälsning eller hot? (74)

De utvärderingar som gjorts i anslutning till varje föreläsning tyder på att kvalitetsmålet nåtts. Det kvantitativa målet överträffades. Antalet åhörare synes totalt sett vara stigande.

Två medlemssammankomster har genomförts och uppskattats.

2018-01-24  Karin Lidén och Lena Fries-Gedin: Hur gör översättare?  (53)

2018-11-21  Studiebesök vid Mittuniversitetet i Sundsvall med besök vid avdelningen för design, ”Centrum för kommunikation och demokrati”, ”Centrum för ekonomiska relationer”, ”Centrum för skog, fibrer och cellulosa” samt ”Centrum för sensorer och elektronik” (45)

Organisation

2018-12-31 hade senioruniversitetet 220 medlemmar varav 10 tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                      Christer Persson

Vice ordförande             Berndt Lindström

Sekreterare                     Bertil Sundqvist

Kassör                               Berndt Lindström

Referatsansvarig            Hervor Sjödin

Ledamot                           Eva Engblom

Ledamot                           Bengt Sandström

Ledamot                           Alf Bergkvist

Ledamot                           Barbro Fröst

Valberedningen har bestått av: Eva Engblom, sammankallande, och Jan Näsström

Revisorer har varit: Martin Nilsson och Stefan Ohlsson

Övrigt

2018-04-07 tilldelades senioruniversitetet vid en högtidlighet i Umeå  Gunborg och Sten Rosenströms stiftelses för norrländskt kulturstöd stora pris à 50.000:- för ”kvalificerad folkbildning i glesbygd”. Händelsen gav god och omfattande medial uppmärksamhet.

2018-05-18—20 medverkade senioruniversitetet aktivt i senioruniversitetens nationella konferens.

Föreläsningar och medlemssammankomster har regelmässigt refererats i Tidningen Ångermanland.

Information om senioruniversitetet har lämnats till förtroendevalda inom PRO.

Senioruniversitetet medverkade i kommunens föreningsmässa.

Plan för verksamheten 2019 har utarbetats. Proceduren omfattar sex till arton månader.

Ekonomi

Styrelsen bedömer att senioruniversitetets ekonomi för närvarande är stabil. I övrigt hänvisas till kassörens redovisning och revisorernas berättelse.

Folkuniversitetet ställer allt högre krav på senioruniversiteten för anslagsgivning. Kraven stimulerar!

Tack

Stödet från Folkuniversitetet är mycket uppskattat och särdeles betydelsefullt .

Den omsorg Missionskyrkans personal visar värdesätts högt.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter.

Sollefteå 2019-03-20

Christer Persson

Berndt Lindström           Bertil Sundqvist              Hervor Sjödin

Eva Engblom                   Bengt Sandström           Alf Bergkvist

Barbro Fröst

Verksamhetsberättelse 2017 (klicka på länken nedan)

Verksamhetsberättelse 2017 kompl BS2

Verksamhetsberättelse för 2016

Målsättning

Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) är en ideell organisation med syfte att förmedla kunskap på akademisk nivå. Målet är att per termin ge fyra föreläsningar av yppersta kvalitet inom ett brett spektrum av ämnen. Flertalet föreläsningar ges i samverkan med Folkuniversitetet. Strävan är att föreläsningarna skall ligga nära forskningsfronten. Primärt rekryteras föreläsarna från universitet och högskolor. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Därutöver anordnas medlemssammankomster. I första hand är dessa studiebesök men kan även vara förstklassiga föredrag.

Organisation

2016-12-31 hade föreningen 160 medlemmar, under året 5 nytillkomna.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                      Christer Persson

Kassör/vice ordf.            Berndt Lindström

Sekreterare                     Aino de Wall / Bertil Sundqvist

Ledamot                           Eva Engblom

Ledamot                           Bengt Sandström

Ledamot                           Hervor Sjödin

Ledamot                           Alf Bergkvist

Revisorer har varit:

Ledamot                           Martin Nilsson

Ledamot                           Bertil Falkerby

Suppleant                         Lilian Torkelsson

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande           Eva Engblom

Ledamot                           Jan Näsström

Ledamot                           Viola Sjödin

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrkan 2016-03-16. Elva medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen.

Åtta föreläsningar har genomförts med totalt 405 besökare, två medlemssammankomster, totalt 72 deltagare.

2016-01-20 Patrik Andersson: Kemikalier i damm – hur kom de dit och skall vi vara bekymrade? – 53 åhörare. Utvärdering, enligt protokoll, bra, intressant.

2016-02-10 Kerstin Abbing: Vad rör sig under våra fötter? – en föreläsning om plattektonik – 53 åhörare. Utvärderingar, 25. Betyg: Ämne: 23++, 1+,1-,0–. Föreläsare: 22++,3+,0-,0–.

2016-03-16 Robert Pettersson: Turism – tro, trend eller tragedi – 51 åhörare. Utvärderingar, 31. Betyg: Ämne: 25++, 6+,1-,0–. Föreläsare: 27++,4+,0-,0–.

2016-03-30 Torbjörn Fagerström: Bortom debatten om genetisk modifiering och växtförädling i ett hållbart jordbruk – 58 åhörare. Utvärderingar, 32. Betyg: Ämne: 28++, 3+,1-,0–. Föreläsare: 29++,3+,0-,0–.

2016-09-21 Anders Persson: Behandling av njursvikt genom njurtransplantation – 38 åhörare. Utvärderingar, 26. Betyg: Ämne: 17++, 9+,0-,0–. Föreläsare: 26++,0+,0-,0–.

2016-10-21 Mikael Wiberg: Stamceller inom nervkirurgi; myt eller verklighet? – 54 åhörare. Utvärderingar, 22. Betyg: Ämne: 21++, 0+,1-,0–. Föreläsare: 21++,1+,0-,0–.

2016-11-09 Ulla Gudmundsson: Franciscus – en påve i den globala tiden – 52 åhörare. Utvärderingar, 20. Betyg: Ämne: 17++, 3+,1-,0–. Föreläsare: 19++,1+,0-,0–.

2016-12-07 Anna Olofsson: Sverige och gentekniken; Hur gick det sen? – 46 åhörare. Utvärderingar, 18. Betyg: Ämne: 14++, 3+,1-,0–. Föreläsare: 12++,6+,0-,0–.

Medlemssammankomster:

2016-04-13 Studiebesök Mittuniversitetet i Östersund – 29 deltagare

2016-10-12 Jan Molander, föredrag; Helmer Osslund på den norrländska konstscenen – 43 deltagare. Utvärderingar, 32. Betyg: Ämne: 28++, 4+,0-,0–. Föreläsare: 28++,4+,0-,0–.

Föreläsningar och medlemssammankomster har refererats i Tiningen Ångermanland.

Blankett där åhörarna erbjuds möjlighet att utvärdera föreläsning och föreläsare införd februari -16.

Plan för verksamheten 2017 har utarbetats. Planeringshorisonten är 6 – 18 månader.

Senioruniversitetet i Sollefteå arrangerade regionalt samråd på Österåsen 160929. Senior-/pensionärsuniversiteten i Umeå (3 representanter), Örnsköldsvik (4), Härnösand (3)och Sundsvall (1) deltog. Folkuniversitetet representerades av Anna Karin Lövgren, Åsa Holmberg och Sandra Ingelsten. Från Sollefteå medverkade ordförande, sekreterare, kassör och ledamot Alf Bergkvist.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är stabil. För ytterligare upplysningar hänvisas till kassörens redovisning och revisorernas berättelse.

Övrigt

Styrelsen bedömer att föreningen präglas av framtidstro och vetgirighet.

Folkuniversitetet har givit värdefullt och uppskattat stöd till verksamheten.

Lika uppskattad är den omsorg Missionskyrkans personal har givit.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter

Sollefteå 2017-03-22

Christer Persson

Hervor Sjödin                                        Bertil Sundqvist

Berndt Lindström                                Eva Engblom

Bengt Sandström                                 Alf Bergkvist

Verksamhetsberättelse för 2015

Målsättning

Målsättningen har varit att tillsammans med Folkuniversitetet anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet på akademisk nivå inom skilda ämnen samt därutöver två medlemssammankomster.

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrkan 2015-03-25. Sexton medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen.

Åtta föreläsningar har genomförts:

2015-01-28                     Rolf Zale: Antarktis idag och i morgon – 88 åhörare

2015-02-25                     Lars Nord: Därför gick det som det gick i valet –

ny forskning om väljare, partier och medier – 46 åhörare

2015-03-25                     Kjell Jonsson: Harmoni eller konflikt – perspektiv på

förhållandet mellan naturvetenskap och religion – 65 åhörare

2015-04-22                     Ella Danielsson: Att bo på äldreboende – 61 åhörare

2015-09-16                     Carole Gillis: Fy Farao – 52 åhörare

2015-10-28                     Kristian Gerner: Ryssland – tillbaka till Sovjetunionen – 101 åhörare

2015-12-02                     Erik Wilsson: Hund och människa – bundsförvanter sedan urminnes tider – 70 åhörare

2015-12-16                     Per Fahlén: Installationsteknik – bra inomhusklimat med effektiv resursanvändning – 41 åhörare

Två medlemssammankomster har genomförts:

2015-06-26 besökte 40 medlemmar musikteatern ”Sollefteåflickorna”

producerad av Gunilla Rudehill.

2015-10-14 tog prorektor Anders Fällström emot 30 medlemmar på

studiebesök vid Umeå universitet.

Organisation

2015-12-31 hade föreningen 155 medlemmar varav 15 tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                     Christer Persson

Vice ordförande             Berndt Lindström

Sekreterare                     Aino de Wall

Kassör                               Berndt Lindström

Referatsansvarig            Hervor Sjödin

Ledamot                           Eva Engblom

Ledamot                           Bengt Sandström

Ledamot                           Alf Bergkvist

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande           Eva Engblom

Ledamot                           Jan Näsström

Ledamot                           Viola Sjödin

Revisorer har varit:

Revisor                              Martin Nilsson

Revisor                              Bertil Falkerby

Suppleant                         Lilian Torkelsson

Föreläsningar och medlemssammankomster har regelmässigt refererats I Tidningen Ångermanland.

Plan för verksamheten 2016 har utarbetats med planeringshorisonten sex till aderton månader.

Föreningen har fått i uppdrag att under september 2016 genomföra en regional samrådskonferens. Planeringen har inletts.

Ekonomi

Föreningens ekonomi stabiliseras alltmer. Dock må noteras att Folkuniversitetet ställer allt högre krav på senioruniversitetens verksamhet.

Övrigt

Styrelsen bedömer att föreningen under året nått uppställda mål.

Stödet från Folkuniversitetet är uppskattat och mycket betydelsefullt.

Mycket uppskattad är omsorgen som Missionskyrkans personal givit.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter!

Sollefteå 2016-03-16

Christer Persson

Berndt Lindström          Aino de Wall                    Hervor Sjödin

Eva Engblom                   Bengt Sandström           Alf Bergkvis

Verksamhetsberättelse för 2014

Målsättning

Målsättningen har varit att tillsammans med Folkuniversitetet anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet på akademisk nivå inom skilda ämnen samt två högklassiga medlemssammankomster.

Organisation

2014-12-31 hade föreningen 140 medlemmar varav 30 tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                      Christer Persson

Vice ordförande              Hervor Sjödin

Sekreterare                      Aino de Wall

Kassör                               Berndt Lindström

Ledamot                           Eva Engblom

Ledamot                           Bengt Sandström

Revisorer har varit:

Ledamot                           Martin Nilsson

Ledamot                           Bertil Falkerby

Suppleant                         Lilian Torkelsson

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande            Eva Engblom

Ledamot                           Jan Näsström

Ledamot                           Viola Sjödin

Verksamhet

Årsmöte hölls i Missionskyrkan 2014-03-19. Fjorton medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen.

Nio föreläsningar har genomförts. Den nionde tillkom för att kompensera för ett tidigare bortfall.

2014-01-29                      Jonas Rudenstam: Ta hand om Ditt hjärta – 150 åhörare

2014-02-26                     Jan O M Karlsson: Fabergés fantastiska värld – guld och ädla stenar för kejserliga och kungliga hov – 93 åhörare

2014-03-19                     Erik Åsard: John F Kennedy – mannen, mordet och myten – 59 åhörare

2014-05-07                     Anders Fällström: Vad är matematik? – 79 åhörare

2014-05-21                     Carl-Johan Olsson: Att hålla hjärnan i trim – 111 åhörare

2014-09-17                     Lena Karlsson: Liv och död i Sapmi – 50 åhörare

2014-10-15                     Lars Westin: Norrland – igår, idag och i morgon – 110 åhörare

2014-11-12                     K-G Karlsson: Universums liv och död – 74 åhörare

2014-12-03                     Kajsa Asplund: Talang – gåva, myt eller tidens melodi – 68 åhörare

Två medlemssammankomster har genomförts.

2014-06-11                      Backsjön – Norrlands tulpanfestival – 18 deltagare

2014-10-01                     Nordingrå – Studiebesök vid Mannaminne – 44 deltagare

Föreläsningar och medlemssammankomster har refererats i Tidningen Ångermanland.

Plan för verksamheten 2015 har utarbetats. Planeringshorisonten är 6 – 18 månader.

Sekreterare och kassör har representerat föreningen vid regionalt samråd i Umeå 2014-10-16.

Ordförande och kassör har medverkat som mentorer vid bildandet av Örnsköldsviks senioruniversitet med vilket avtal om samverkan har slutits.

Ekonomi

Föreningens ekonomi befinner sig i en stabiliseringsfas. För ytterligare upplysningar hänvisas till kassörens redovisning och revisorernas berättelse.

Övrigt

Styrelsen bedömer att föreningen präglas av framtidstro och vetgirighet.

Folkuniversitetet har givit värdefullt och uppskattat stöd till verksamheten.

Lika uppskattad är den omsorg Missionskyrkans personal har givit.

Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar och samverkande parter.

Sollefteå 2015-03-25

Christer Persson

Hervor Sjödin                                        Aino de Wall

Berndt Lindström                                 Eva Engblom

Bengt Sandström

Senioruniversitetet i Sollefteå                                                                         

Styrelsen

Verksamhetsberättelse  för 2013

Målsättning

Målsättningen har varit att, mestadels i samarbete med Folkuniversitetet, anordna åtta föreläsningar av yppersta kvalitet, primärt på akademisk nivå, samt två medlemssammankomst per verksamhetsår. Målsättningen nåddes inte då en föreläsning med kort varsel fick ställas in på grund av akut sjukdom.

Organisation

2013-12-31 hade föreningen 110 medlemmar varav 63 har tillkommit under året.

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande                        Christer Persson

Vice ordförande                 Hervor Sjödin

Sekreterare                        Aino de Wall

Kassör                                 Berndt Lindström

IT- och marknadsföring     vakant

Ledamot                             Eva Engblom

Ledamot                             Bengt Sandström

Revisorer har varit:

Ledamot                             Martin Nilsson

Ledamot                             Bertil Falkerby

Suppleant                           Lilian Torkelsson

Valberedningen har bestått av:

Sammankallande               Eva Engblom

Ledamot                             Jan Näsström

Ledamot                             Viola Sjödin

Verksamhet

Årsmöte hölls 2013-03-20 i Missionskyrkan i Sollefteå. 14 medlemmar deltog.

Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen.

Sju föreläsningar har genomförts:

2013-01-16   Elsa Hörling: Spår av antikens Rom – 80 åhörare

2013-02-06   Lars-Erik Edlund: Dialekter i tal och skrift – 116 åhörare

2013-03-20   Emma Lundholm: Rörligare, färre och äldre – tendenser i    befolkningsutvecklingen – 49 åhörare

2013-04-24   Ivar Tornéus: Målare i Norrland – 72 åhörare

2013-10-16   Emmelie Persson: Att reagera eller icke reagera – hur vårt immunförsvar är uppbyggt – 61 åhörare

2013-11-06   Ulf Durling: Mord bland pensionärer – 72 åhörare

2013-12-03   Cecilia Jakobsson: Axel Munthe – 38 åhörare

Två medlemssammankomster har ägt rum:

2013-04-10   Studiebesök vid Klockmuseet i Skadom – 10 deltagare

2013-10-30   Föredrag på Gålsjö bruk av Anders Huldt om järnbruksepoken i Ångermanland – 35 deltagare

I viss utsträckning har senioruniversitetets verksamhet marknadsförts genom referat i

Tidningen Ångermanland.

Plan för verksamheten 2014 har utarbetats. Planeringshorisonten är 6 – 18 månader.

Överenskommelser om samverkan har slutits med Härnösands pensionärsuniversitet och

Senioruniversitetet i Sundsvall.

En hemsida har etablerats.

Ekonomi

Föreningens ekonomi befinner sig i en uppbyggnads- och stabiliseringsfas. För närmare upplysningar hänvisas till kassörens redovisning och revisorernas berättelse.

Övrigt

Styrelsen bedömer att föreningen präglas av framtidstro och vetgirighet.

Folkuniversitetet har givit värdefullt och uppskattat stöd till verksamheten i dess helhet.

Styrelsen framför sitt tack till medlemmar och samverkande parter för idéer, stöd och uppmuntran.

Sollefteå 2014-03-19

Christer Persson

Hervor Sjödin                     Aino de Wall                                            Berndt Lindström

Eva Engblom                      Bengt Sandström