Referat 2016 📜

2016-12-07 Anna Olofsson: Sverige och gentekniken: Hur gick det sen?

Anna Olofsson, professor i sociologi, Mittuniversitetet Östersund, med rötter i Sollefteå, har gästat Senioruniversitetet. Professor Olofsson forskar om hur risker uppfattas av befolkningen och riskernas konsekvenser i samhället. Risker är när något människor värdesätter står på spel. Risker värderas olika på individ- och gruppnivå. Under 90-talet uppfattades risken med genmodifierade grödor större i Sverige än i Finland. Under 00-talet var situationen den omvända. Riskanalyser av tsunamin i Fukushima visar att vi i Sverige reagerade starkare på härdsmältan, det tekniska misslyckandet, än att 18 000 människor dog av tsunamin. Vi har en tendens att reagera starkare på det som förorsakats av människan än naturkatastrofer. Riskuppfattningar påverkas av många faktorer t.ex. vem drabbas, geografisk och kulturell närhet. En iakttagelse är att idag diskuteras risker mer än någonsin i samhället, samtidigt som levnadsstandarden aldrig tidigare i mänsklighetens historia varit så hög. Senaste kartläggningen av svenskarnas riskvärdering gjordes 2011. Den största risken var cancer sjukdomar. Klimatförändringar och genmodifiering skattades som högre risk än terrorism. Någon uppföljning efter 2011 har inte gjorts. Sammanfattningsvis gavs en intressant inblick i sociologisk forskning.

Bertil Sundqvist

2016-11-09 Ulla Gudmundsson: Franciscus – en påve i den globala tiden

ulla-gudmundsson

Sollefteå Senioruniversitet har gästats av Ulla Gudmundson, med rötter i Boteå, verksam inom UD i trettio år, bl.a. ambassadör i Vatikanen.

Ämnet för dagen ”Fransiscus, en påve i den globala tiden”. Påvebesöket i Sverige samt valet i USA gjorde ämnet dagsaktuellt då USA:s president är, liksom påven, en av världens mäktigaste män. Ulla Gudmundson konstaterade att Fransiscus är den förste icke-europé på ämbetet. Han är banbrytande för ”folkens samarbete”, i praktiken, flytta fokus från Rom till periferin. Han inledde sin tid som påve med att tillskriva Putin och G7-mötet ”att inte kasta in världen i ett kärnvapenkrig”. Ekumeniskt är påven öppen för samtal med andra religioner t.ex. muslimska ledare. Han har utsett en kardinal i Damaskus. För att själv bilda sig en uppfattning reser han mycket. Nästa år planeras resa till Indien. Fransiscus arbetar medvetet långsiktigt på förändringar inom katolska kyrkan. Ulla Gudmundson nämnde Cuba, Venezuela, Ukraina och Kina. Hon gjorde jämförelser mellan Donald Trump och påven. Det finns likheter och skillnader. Påven har förflyttat fokus från centrum till periferi, lever enkelt och har en öppenhet som tilltalar både kristna och agnostiker. Trump och Vatikanen har gemensam uppfattning i genusfrågor, t.ex. homosexualitet.

Eva Engblom

2016-10-21 Mikael Wiberg: Stamcellsforskning i Sollefteå

Mikael Wiberg

Senioruniversitetet i Sollefteå har gästats av professor Mikael Wiberg Umeå med starka Ångermanländska rötter, uppvuxen i Lunde, boende i Docksta. Mikael Wiberg har ett digert CV som även omfattar tjänstgöring vid Sollefteå sjukhus under 70-talet. I dagsläget är han bl.a. ansvarig för nerv- och missbildningskirurgi vid regionsjukhuset i Umeå, den enda enhet i Umeå som har riksintag av patienter d.v.s. från hela landet.

I verksamheten rehabiliteras skadade eller missbildade armar och händer kirurgiskt. Förlorat finger kan ersättas med en tå. Det leder till att patienten får greppförmåga men saknar känsel. Vilket innebär att det går bra att hålla i en penna men är svårt att skriva eller att i fickan skilja skruv från mutter. Denna problematik har lett professor Wiberg in på forskning att kunna återställa nervfunktionen efter nervskada. Om nerver slits av förtvinar den yttre delen när nervimpulserna upphör. Vid liten skada sammanfogas nervändarna och idag är det tekniskt möjligt att sy samman strukturer ner till 0,4 millimeter. Ofta är det inte möjligt att sammanfoga nervändrana, det saknas en bit nerv och där kan stamceller vara en framtida möjlighet. Idag görs lovande försök att i laboratoriet odla stamceller. De har även visat sig fungera på försöksdjur, men tekniken är ännu inte mogen för människa. Försöksdjur är genetiskt identiska vilket människor inte är. Mänskliga stamceller finns i benmärg och fettvävnad men än finns inte möjlighet att bedöma en enskilds individs kvalité av stamceller, och kvalitén har stor betydelse för prognosen. Enligt professor Wiberg är det inom 10-15 år möjligt att återskapa nervfunktionen med hjälp av stamceller. Trots sen fredag hade ett drygt 50-tal åhörare samlats till en givande och uppskattad föreläsning med många frågor till föreläsaren.

Bertil Sundqvist

2016-10-12 Jan Molander: Helmer Osslund på den norrländska konstscenen

Jan Molander

Att vara medlem i SIS är ingen dum idé: förutom alla trevliga föreläsningar, som man erbjuds att lyssna till,  får man också vara med om exklusiva medlemsaktiviteter. Onsdag den 12 oktober 2016 var det dags igen. Kommunens tidigare kulturintendent Jan Molander bjöd på ett spännande föredrag med titeln Helmer Osslund på den norrländska konstscenen.

Föredraget inleddes med en kavalkad över en rad konstnärer med norrländsk anknytning: Johan Tirén, Anton Genberg, Carl Johansson och – förstås – Pelle Molin. Molander tog exempelvis upp Pelle Molins kopia av Johan Tiréns Efter stormen, som visar tragedin med den döde samepojken i snön. Den har eleverna på Vallaskolan kunnat se i decennier. Motivet hör till dåtidens stora tema: lidande barn, som återfinns i HC Andersens saga om Flickan med svavelstickorna, Dickens Oliver Twist, eller skillingtrycket I en sal på lasarettet. Pelle Molins enastående förmåga att skildra dimma och det strömmande vattnet i Nämforsen visades också.

Helmer Osslund, född I Tuna i Medelpad 1866, blev den störste av alla Norrlandskonstnärer. Han reste bl.a. till Paris, blev elev till Gauguin, studerade impressionisterna. Han fångade upp mycket av tidens trender som till exempel jugendstilen, men gick sin egen väg. Bland annat tog han vara på smörpapperets fördelar som underlag för färgen: det var lätt att bära, och absorberade mindre färg. Hans skicklighet att foga samman de många små smörpapperen till stora ”drapor” är väl dokumenterad. På Nationalmuseum hänger hans mästerverk Hösten.

I Sollefteå har vi fortfarande en hel del konst av Helmer Osslund, han vilar i den vackra familjegraven på Sollefteå kyrkogård, hans ateljé finns ännu i Granvåg. Men varför finns det ingen permanentutställning? Inga som helst minnesmärken? Inte en gata, ett torg, en byggnad som bär hans namn? Stor skam är det, tyckte Molander och publiken höll med.

Hervor Sjödin

2016-09-21 Senioruniversitetet i Sollefteå inbjöd till föreläsning om transplantationer

Överläkare Anders Persson, Sundsvall

Ett 60-tal hade bänkat sig i Missionskyrkan för att lyssna till säsongens första föreläsning i SiS regi. Dagens föreläsare var överläkare Anders Persson, verksam vid njurkliniken Sundsvalls sjukhus.

Inom njursjukvården har det skett en snabb utveckling. Den första lyckade njurtransplantationen ägde rum på 1950-talet i USA. Inte förrän på 1960-talet blev transplantationer en viktig del av njursjukvården också i Sverige. Därefter har denna verksamhet kontinuerligt förbättrats, bland annat med nya effektiva mediciner mot avstötning. Njursjukdom har ofta ett långdraget förlopp och kan därför vara svår att upptäcka. Högt blodtryck kan vara ett tecken på njursvikt.   I Sverige har en av tio nedsatt njurfunktion. Det går inte att ”bota sjukdomen”, men det går att bromsa sjukdomsförloppet. Detta sker genom att behandla symptomen, som ofta är blodbrist och högt blodtryck. Blodvärdet kan förbättras med medicin, exempelvis Eprex, också känt som dopningsmedel inom idrotten. Ofta behöver man minska vätskeintaget och mängden protein i kosten.  Men så småningom når man en gräns och måste välja mellan dialys eller transplantation. Det är ofta lång väntan på ett nytt organ. Den perfekta ”matchningen” vid en transplantation är den mellan enäggstvillingar eftersom de är genetiskt lika, och därför inte behöver medicin mot avstötning. Övriga transplanterade måste äta medicin mot avstötning, annars stöts njuren bort av kroppens immunförsvar. Idag lever 4600 svenskar med en donerad njure. Varje år genomförs cirka 350 transplantationer i Sverige. Njurar tas från avlidna och genom donation av anhöriga. Men det har tillkommit en ny möjlighet på senare år. Det är personer som donerar en njure för att ”hjälpa sin nästa”. I Sverige är den längsta tid en transplanterad njure fungerat, drygt fyrtio år. Varje år uppmärksammas donationsfrågan vid den så kallade ”donationsveckan”. Den infaller i år vecka 41, 10-16 oktober. Då kan man på många platser direktanmäla sig till det svenska donationsregistret.

Bengt Sandström

Studiebesök 2016-04-13, Mittuniversitetet i Östersund

Senioruniversitetet i Sollefteå bildades 2012. Sedan dess har regelbunden verksamhet arrangerats under höst och vårterminerna. Det har hållits en rad intressanta föreläsningar inom vitt skilda områden. I regel har uppslutningen varit mycket god. Föreläsningarna hålls i Missionskyrkan. I verksamheten ingår också studiebesök. Hösten 2015 besöktes Umeå Universitet och den 13 april i år gick färden till Mittuniversitetet i Östersund. Tjugoåtta ”seniorer” tog plats i bussen vid Sollefteå resecentrum kl. 8 för färd västerut. Vid framkomsten välkomnades vi av Sture Espwall. Han har en ledande ställning inom universitetet. S.E. tog oss med på en spännande rundvandring. Väggarna var prydda med foton på kända skidåkare som varit framgångsrika under senare års mästerskap. Anläggningen är utsedd till rikscentrum för utveckling- och testverksamhet för elitidrottare, med särskild inriktning på längdskidåkning. Det gäller att både utveckla träningsmetoder och utrustning, som testas av elitåkare. Det finns särskilda labb för utveckling av rörelsemönster, för exempelvis skidåkare. Detta för att nå maximal styrka tempo och uthållighet. Samma premisser gäller vid utprovning och framtagande av optimala tränings- och tävlingskläder, skidutrustning och vallning. Institutionen har också införskaffad ”skanningsutrustning” som används både för skolans behov, men den ställs också till länssjukvårdens förfogande. Efter lunch ägnades tiden åt ett annat forskningsområde. Det gällde olika nya metaller som upptäcks och som kan användas inom ”highteckforskningen”. Materialen är mycket lätta men ändå hållbara. Användningen av dessa tros öka kraftigt i framtiden. Undervisningen på eftermiddagen hölls på engelska och i snabbt tempo, vilket minskade förmågan för oss åhörare, att ta till oss all information. Sammanfattningsvis kan sägas att dagen varit mycket givande. Vi som var med ser fram emot kommande föreläsningar och studieresor i Senioruniversitetets regi.

Bengt Sandström

Föreläsning 2016-03-30, Torbjörn Fagerström, Bortom debatten om genetisk modifiering och växtförädling i ett hållbart jordbruk

SiS hade den 30 mars glädjen och äran att lyssna till Torbjörn Fagerström, f.d. professor i teoretisk ekologi vid Lunds Universitet, f.d. prorektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, m.m. Bortom debatten om genetisk modifiering och växtförädling i ett hållbart jordbruk löd den fullständiga rubriken på föredraget. Sällan har två timmar runnit iväg så fort.

Torbjörn Fagerström gav oss en utblick över jordbrukets historia och utveckling. För 10 000 år sedan började människorna bruka jorden och därmed starta kunskaperna om och förädlingen av våra grödor. Grundläggande är att förstå att: Jordbruk är att störa och styra naturen.

Fram till 1900-talet gick utvecklingen mycket långsamt framåt, men sedan hände allting. Vi har gått från småskaligt jordbruk till färre gårdar, vilket gett fördubblad avkastning och friskare grödor, tack vare teknisk utveckling. Men det har också hotat den biologiska mångfalden och stört miljön på grund av övergödningen. Med precisionsodling kan man på grammet räkna ut hur mycket kväve en viss yta behöver. Växtförädling är en paradgren för svensk forskning och jordbruket är den mest teknikberoende näringen, starkt beroende av spetsforskning.

Frågan ekologiskt vs konventionellt jordbruk är helt felställd. Vi borde i stället fråga oss: Hur uppnår vi ett hållbart jordbruk? Sanningen är ju att det konventionella jordbruket fortfarande är överlägset det ekologiska, när det gäller avkastningen. Med genteknik kan man förstärka resp. försvaga egenskaper hos en art, eller överföra önskade egenskaper från andra arter. Uppfattningen att GM-grödor är ett hälso-/miljöproblem saknar vetenskapligt stöd. Men oskicklig användning kan alltid ge problem. Man bör följa ”God lantmannased”. Vi kan redan nu nyttja våra växter på ett mycket mer nyanserat sätt, t.ex. för medicinska ändamål. Ett sådant är blodersättningsmedel – fetalt hemoglobin.

Föreläsningen avslutades med en lång och engagerad frågestund. Vi hade kunnat hålla på mycket längre.

Hervor Sjödin

Föreläsning 2016-03-16, Robert Pettersson, Turism – tro, trend eller tragedi.

SIS-medlemmarna hade den 16 mars nöjet att lyssna till Docent Robert Pettersson från Mittuniversitetet, som föreläste under rubriken Turism – tro, trend eller tragedi. Robert är doktor i kulturgeografi och docent i turismvetenskap. Han är verksam vid turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet i Östersund. Han är en ofta anlitad föreläsare och ägnar sig vid Mittuniversitetet främst åt samverkansfrågor och forskning om destinationsutveckling, turism i perifera områden och trender inom turism. Under föreläsningen konstaterades att turism under senare har år pekats ut som räddaren när många andra branscher viker. Inte minst i landets mer perifera områden satsas stora summor privata och offentliga medel för att driva utvecklingen av Sveriges nya basnäring. Med utgångspunkt i vad turism och turismforskning är gavs på ett lättsamt sätt en bild av hur turismen i Sverige ser ut idag. Utvecklingen konstateras ha varit positiv de senaste åren, även om utvecklingen inte riktigt lever upp till de högt ställda nationella målen. Turismen konstateras vara en viktig och växande bransch som står sig väl mot såväl stora företags omsättning och traditionella basnäringar som jordbruk och skogsbruk.

Efter kaffet gavs under föreläsningens andra del exempel på senaste tidens trender inom turism. Det dryga 50-talet åhörare fick höra mer om exempelvis destinationstrenden, evenemangstrenden, shoppingtrenden och annat som kännetecknar de senaste årens turismutveckling. Turismens utvecklas under snabb takt och resmönstret har förändrats på flera områden. Bland annat reser vi fler gånger per år, men är borta kortare i tid. Nämnas kan också att internet spelar allt större roll. Inte bara för informationssök och bokning utan också för att kunna se vad andra resenärer har tyckt om olika hotell och resmål. Robert konkluderar föreläsningen med att Sollefteå och andra destinationer har goda chanser att ha en fortsatt stark utveckling, inte minst om man kan möta framtidens behov av att under ledigheten vårda sociala relationer. Det finns en befogat stor tro på turismens potential, men en framgångsrik turismutveckling förutsätter långsiktighet och systematik som sätter besökarens behov i centrum.

Föreläsning 2016-02-10, Kerstin Abbing, Vad rör sig under våra fötter? – en föreläsning om plattektonik

Kerstin Abbing, adjunkt vid Umeå universitet, har föreläst inför Senioruniversitetet i Sollefteå över ”Plattektonik”. Här följer några utdrag.

Geovetenskap är läran om vår planet Jorden. Det är en bred vetenskap som både innefattar glaciologi, geologi och mycket annat som beskriver och förklarar former och processer på vårt klot. Idag vet vi hur jorden är uppbyggd med en mycket varm kärna och svalare lager ju närmare jordytan man kommer. Det yttersta lagret är litosfären eller jordskorpan, en ganska bra beskrivning av ett stelt men lite sprött lager.

Teorin om plattektoniken lanserades av Alfred Wegener i början av 1900-talet. Han menade att flera av kontinenterna såg ut att passa ihop. Tanken han hade var att de rörde sig i förhållande till varandra. Den övriga forskarvärlden trodde inte alls på honom eftersom man inte kunde påvisa denna rörelse. Idag kan vi se att rörelsen finns och vi kan mäta den med många olika tekniker så som lasermätningar och övervakning via satelliter.

Den värme som transporteras till jordytan är orsaken att plattorna rör sig i förhållande till varandra. Processen är densamma som vi har i kastrullen när vi kokar kaffevatten. Det varma vattnet i botten av kastrullen har stiger mot ytan och det kalla vattnet sjunker ner mot botten. Detta gör att det blir en cirkulation i kastrullen till dess allt vatten har samma temperatur. Cirkulationen under jordskorpan gör att plattorna rör sig ifrån varandra, länd varandra eller kolliderar med varandra. Det är i de zoner där plattorna kolliderar som vi får våldsamma processer i form av stora jordbävningar och vulkanutbrott. Ett exempel är Japan som är en rad av vulkaner och som ofta upplever jordbävningar av olika styrka. De här processerna är helt naturliga, de både bryter ner och bygger upp nytt land. Naturkatastrofer pratar man om när människan och samhället drabbas.

Föreläsning 2016-01-20, Patrik Andersson, Kemikalier i damm – hur kom de dit och skall vi vara bekymrade

Senioruniversitets första föreläsning för året handlade om damm och kemikalier.

Patrik Andersson, docent från Umeå leder ett stort projekt med målsättningen att  förbättra tekniker men också identifiera källorna till utsläpp.

För att identifiera förekomsten av kemikalier i människans miljö pågår forskning på tre generationers blodanalyser i olika länder och C-G Bornehag följer barn och deras miljö i  sju till åtta  år och mäter skillnader i kemikalieförekomster.

Hushållsdamm s.k. svenssondamm är en betydande källa till emissioner till miljön men också exponering för människor. I damm kan finns upp till 400 kemikalier.

Om man frågar sig vad vi kan göra för att förhindra skadliga kemikalier för exponering på människa och miljö, så kan svaren komma först sedan de prövas i produktion.

Som exempel kan nämnas flamskyddsmedel som ju är bra i den bemärkelsen att de skyddar mot eld men vad de gör när de släpps fria i luften har forskarna ännu inte helt utrett.

Kemikalier följer inte bara luften utan också årstiderna. Detta kunde man bevisa sedan DDT förbjudits.

Inom EU används idag trettiotusen kemikalier och t.o.m. i kattmat används kemikalier.

Patrik Anderssons forskargrupp medverkar i ett projekt som heter MISSE med fokus på kemikalier relaterade till sköldkörtelsystemet hos katter.

De drygt femtio besökarna fick rådet med sig hem att mera torrtorka sina hem än att våttorka, eftersom man vid våttorkning fraktar kemikalierna vidare ut i avloppssystemen, men vid torrtorkning kan ta hand om dammet på ett mer relevant sätt.