Föreläsningar 👨‍🎓

Bästa Medlem
Du välkomnas till höstterminen med förhoppning om en återgång till föreläsningar i Missionskyrkan. Första föreläsningen är dock digital.
Senioruniversitetet tillämpar försiktighetsprincipen strikt. Samråd sker med regionens smittskyddsenhet. Självklart är du vaccinerad mot covid 19 samt fri från förkylningsliknande symptom när du kommer. Programmet kan förändras om Coronaläget försämras under hösten. Om så sker så skickar vi omgående ut information om detta. Håll därför koll på mail, hemsida och Facebook.

Verksamhetsidé
Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) är en ideell organisation med syfte att förmedla kunskap på akademisk nivå. I huvudsak bedrivs verksamheten dagtid genom föreläsningar. Målet är att per termin ge fyra föreläsningar av yppersta kvalitet inom ett brett spektrum av ämnen. Flertalet föreläsningar ges i samverkan med Folkuniversitetet. Strävan är att föreläsningarna skall ligga nära forskningsfronten. Primärt rekryteras disputerade forskare från universitet och högskolor. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.
Därutöver anordnas medlemssammankomster. I första hand är dessa studiebesök men kan även vara förstklassiga föreläsningar/föredrag.
Senioruniversitetet är politiskt och religiöst oberoende. Medlemmar söks bland dem som uppbär någon form av pension samt deras närstående.
Senioruniversitetet bildades 28:e mars 2012. Det befinner sig i och skall framgent befinna sig i utvecklingsfas.

Program

22:e september kl 14 – 15.30 Digital föreläsning
Mats Nylander, professor emeritus
Vatten-, ång- och vinddrivna sågar
Mats Nylinder har studerat statistik vid Stockholms universitet, forest engineering vid University of New Brunswick i Kanada och till jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 1983 utnämndes han till professor vid institutionen för virkeslära vid SLU. Forskningen har främst varit inriktad mot skogsråvarans värdering och förädling. Denna har givit kunskap om trädens egenskaper och hur dessa kan beaktas i förädlingsledet. Många projekt har inneburit samarbete och nära kontakt med skogsbruket samt sågverks- och massaindustrin. Han har varit huvudförfattare till flera läroböcker och är ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

Dagens digitala värd: Stefan Ohlsson, länk till föreläsningen kommer via mail.

6:e oktober kl 14 – 15.30 föreläsning i Missionskyrkan
Christina Wistman, Allkonstverket Waldemarsudde
Sollefteåbördiga Christina G. Wistman är fil. dr. i  konst- och bildvetenskap. Hon disputerade på en avhandling om konstsamlande, konstsamlare och konstsamlingar med utgångspunkt i prins Eugens verksamhet. Hennes primära forskningsområde är svensk konst ca 1850-1950 med fokus på samlande och samlingar samt museiskapanden. Under många år har Wistman varit verksam i konstmuseivärlden och är för närvarande biträdande museichef och konstansvarig vid Jamtli (Jämtlands läns museum).

Dagens värd: Eva Engblom

13:e oktober kl 14 – 15.30 medlemssammankomst i Missionskyrkan
Kjell-Åke Hermansson, Västernorrlands industrihistoria
Kjell-Åke Hermansson är styrelseordförande för näringslivsarkivet i Norrland.
Föredraget belyser den industrialiserade utvecklingen i vårt län från slutet av 1500-talet till moderna tider och beskriver näringarnas historia från vattensågar till ångsågar och pappers- och massabruk. Några underrubriker: från kolning till järnbruk, skogarnas historia, skeppsfart och varv och från flottning till vattenkraft. Samhällsutvecklingen och industrialiseringen sätts in i sin rörelse och utveckling.

Dagens värd: Paul Gerdin

3:e november kl 14 -15.30 föreläsning i Missionskyrkan
KG Karlsson, Svarta hål och mörk energi
Hur mycket av universum kan observeras med tillgängliga metoder? Professor emeritus K G Karlsson, Mittuniversitetet, redogör för hypoteser kring astronomiska fenomen som inte kan observeras med kända metoder.

Dagens värd: Christer Persson

1:a december kl 14 – 15.30 föreläsning i Missionskyrkan
Annika Nordlund, Människan i klimatekvationen – hur tar vi oss framåt?
Annica Nordlund är docent, lektor samt prefekt vid institutionen för psykologi vid Umeå universitetet. Främst forskar hon om miljö-och socialpsykologi. Konkret rör forskningen hur och vilka psykologiska faktorer som påverkar olika typer av beteenden.

Dagens värd: Barbro Fröst

Studiebesök
Förutom ovanstående planeras ett studiebesök på den nya GB-skolan i höst.

Årsmöten
Årsmöte för åren 2019 och 2020 hålls 6:e okt omedelbart efter Christina Wistmans föreläsning den 6 oktober. Handlingar sänds ut digitalt.

Ekonomi
Senioruniversitetets verksamhet är förhållandevis kostsam. De intäkter som kan skaffas beror av verksamhetens kvalitet och denna styrs till väsentlig del av ekonomin.
En källa till finansiering är möjligheten att i efterskott söka bidrag från Folkuniversitetet. I övrigt bär medlemsavgifter och entréavgifter kostnaderna. Medlemsavgifterna utgör ett ekonomiskt fundament. De bekostar medlemssammankomsterna. Att vinna ytterligare medlemmar till senioruniversitetet är en uppgift för envar! Medlemsavgiften är 100kr/person/år. Den sätts in på bankgiro 865-5953 eller Swish till nummer 123 562 75 75 senast under mars månad. De medlemmar som ännu inte betalat för 2021 ombeds att snarast göra detta.

Låt oss vara hoppfulla!
Christer Persson
070-215 37 65