Föreläsningar 👨‍🎓

Bästa Medlem
Du välkomnas till höstterminen med förhoppning om en återgång till föreläsningar i Missionskyrkan. Första föreläsningen är dock digital.
Senioruniversitetet tillämpar försiktighetsprincipen strikt. Samråd sker med regionens smittskyddsenhet. Självklart är du vaccinerad mot covid 19 samt fri från förkylningsliknande symptom när du kommer. Programmet kan förändras om Coronaläget försämras under hösten. Om så sker så skickar vi omgående ut information om detta. Håll därför koll på mail, hemsida och Facebook.

Inställd föreläsning 2021-12-08
Föreläsningen den 8/12 är tyvärr inställd då vi fått ett sent återbud från föreläsaren. Ingen föreläsning i Missionskyrkan den 8/12 alltså. Vi återkommer på det nya året med vårens program.

Program

22:e september kl 14 – 15.30 Digital föreläsning
Mats Nylander, professor emeritus
Vatten-, ång- och vinddrivna sågar
Mats Nylinder har studerat statistik vid Stockholms universitet, forest engineering vid University of New Brunswick i Kanada och till jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 1983 utnämndes han till professor vid institutionen för virkeslära vid SLU. Forskningen har främst varit inriktad mot skogsråvarans värdering och förädling. Denna har givit kunskap om trädens egenskaper och hur dessa kan beaktas i förädlingsledet. Många projekt har inneburit samarbete och nära kontakt med skogsbruket samt sågverks- och massaindustrin. Han har varit huvudförfattare till flera läroböcker och är ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

Dagens digitala värd: Stefan Ohlsson, länk till föreläsningen kommer via mail.

6:e oktober kl 14 – 15.30 föreläsning i Missionskyrkan
Christina Wistman, Allkonstverket Waldemarsudde
Sollefteåbördiga Christina G. Wistman är fil. dr. i  konst- och bildvetenskap. Hon disputerade på en avhandling om konstsamlande, konstsamlare och konstsamlingar med utgångspunkt i prins Eugens verksamhet. Hennes primära forskningsområde är svensk konst ca 1850-1950 med fokus på samlande och samlingar samt museiskapanden. Under många år har Wistman varit verksam i konstmuseivärlden och är för närvarande biträdande museichef och konstansvarig vid Jamtli (Jämtlands läns museum).

Dagens värd: Eva Engblom

3:e november kl 14 -15.30 föreläsning i Missionskyrkan !OBS INSTÄLLD!
KG Karlsson, Svarta hål och mörk energi (*INSTÄLLD ERSÄTTS SE NEDAN)
Hur mycket av universum kan observeras med tillgängliga metoder? Professor emeritus K G Karlsson, Mittuniversitetet, redogör för hypoteser kring astronomiska fenomen som inte kan observeras med kända metoder.
Föreläsaren har meddelat förhinder så föreläsningen är inställd, dock har vi införskaffat en digital föreläsning i stället från Uppsala, se nedan, samt studiebesök på Gudlavbilderskolan som medlemsaktivitet.

3:e november kl 14 – 15.30 digital föreläsning från Uppsala
Erik Åsgard, Dagens konspirationsteorier – farliga eller harmlösa ?
Erik Åsgard är professor emeritus i nordamerikastudier vid Uppsala universitet med inriktning mot statskunskap. Han är en av landets främsta USA-kännare och var under 25 år föreståndare för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid engelska institutionen. Han är ofta anlitad som expert i TV och radio och är en uppskattad föreläsare. 2015 publicerade han boken Konspirationsteorierna och verkligheten. Sex historiska gåtor (pocket 2016). I Med lögnen som vapen (2020) beskrivs Donald Trump och de människor, miljöer och sakfrågor som bidrog till att han valdes till president. I föreläsningen berättar han om äldre och nyare konspirationsteorier och deras spridning.

Presentatör i Uppsala: Maths Isacson, Digital värd: Stefan Ohlsson, länk till föreläsningen kommer via mail och kan ses till 2021-11-15 

8:e december kl 14 – 15.30 föreläsning i Missionskyrkan !OBS! INSTÄLLD!
Annika Nordlund, Människan i klimatekvationen – hur tar vi oss framåt?
Föreläsaren har meddelat återbud så föreläsningen är inställd.
Det står fel datum i programbladet, rätt datum skulle ha varit 8/12.
Annica Nordlund är docent, lektor samt prefekt vid institutionen för psykologi vid Umeå universitetet. Främst forskar hon om miljö-och socialpsykologi. Konkret rör forskningen hur och vilka psykologiska faktorer som påverkar olika typer av beteenden.

Dagens värd: Barbro Fröst

Studiebesök 2021-11-03
Förutom ovanstående planeras ett studiebesök på den nya GB-skolan och det blir av den 3/11 kl 14.00. Se medlemssammankomster.

Årsmöten
Årsmöte för åren 2019 och 2020 hålls 6:e okt omedelbart efter Christina Wistmans föreläsning den 6 oktober. Handlingar sänds ut digitalt.

Ekonomi
Senioruniversitetets verksamhet är förhållandevis kostsam. De intäkter som kan skaffas beror av verksamhetens kvalitet och denna styrs till väsentlig del av ekonomin.
En källa till finansiering är möjligheten att i efterskott söka bidrag från Folkuniversitetet. I övrigt bär medlemsavgifter och entréavgifter kostnaderna. Medlemsavgifterna utgör ett ekonomiskt fundament. De bekostar medlemssammankomsterna. Att vinna ytterligare medlemmar till senioruniversitetet är en uppgift för envar! Medlemsavgiften är 100kr/person/år. Den sätts in på bankgiro 865-5953 eller Swish till nummer 123 562 75 75 senast under mars månad. De medlemmar som ännu inte betalat för 2021 ombeds att snarast göra detta.

Låt oss vara hoppfulla!
Christer Persson
070-215 37 65