Föreläsningar 👨‍🎓

God fortsättning bästa medlem!

Senioruniversitetet har verkat i drygt tio år. Jubileet har firats. Nu strävar vi vidare!
Förhoppningsvis finner du vårterminens program lockande och i samklang med våra ambitioner.

Verksamhetside´

Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) är en ideell organisation med syfte att förmedla kunskap på akademisk nivå. I huvudsak bedrivs verksamheten dagtid genom föreläsningar. Målet är att per termin ge fyra föreläsningar av yppersta kvalitet inom ett brett spektrum av ämnen. Flertalet föreläsningar ges i samverkan med Folkuniversitetet. Strävan är att föreläsningarna skall ligga nära forskningsfronten. Primärt rekryteras disputerade forskare från universitet och högskolor. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.
Därutöver anordnas medlemssammankomster. I första hand är dessa studiebesök men kan även vara förstklassiga föreläsningar/föredrag.

Senioruniversitetet är politiskt och religiöst oberoende. Medlemmar söks bland dem som uppbär någon form av pension samt deras närstående.

Senioruniversitetet bildades 28:e mars 2012. Det befinner sig i och skall framgent befinna sig i utvecklingsfas.

Föreläsningar
Inför varje föreläsning görs en ordentlig uppföljning av eventuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Betala gärna entréavgiften 50 kr med Swish 123 562 75 75

Vårens Program

2023-01-18 kl 14: Michael Hardt: ”Kulturens DNA- En blick in i framtiden”

Michael Hardt född 1951, är specialist på designtänkande och hållbar design. Efter designstudier och en internationell karriär som frilansande designkonsult var han professor vid Konsthögskolan i Bergen, gästprofessor i Rovaniemi och undervisade senast vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han var engagerad i yrkespolitiken, bland annat som ordförande i European Design Associations och vice ordförande i International Designer Association. Hardt är hedersmedlem i Association of German Communication Designers.
I dag bor han i byn Runeåberg i Sollefteå kommun.

Alla mänskliga aktiviteter relaterar till framtiden och människan har alltid försökt se in i framtiden. Kan man dra logiska slutsatser från det förflutna som gör det möjligt att dra slutsatser om framtiden? Michael Hardt har utvecklat en hypotes enligt vilken det förflutnas kulturella utveckling sker i regelbundna svängningar. Dagens kriser kan därför förklaras logiskt. Enligt detta kan dock dagens apokalyptiska framtidsvisioner vara felaktiga. Framtiden kan bli bättre än vi tror.

Dagens värd: Hervor Sjödin

2023-03-01  kl 14 – 16: Per Strömberg: ”Återbruk av det industriella kulturarvet i kulturarvsindustrin”, föreläsning i Missionskyrkan

Per Strömberg är född och uppvuxen i Sollefteå. Disputerade 2007 i Konstvetenskap på avhandlingen Upplevelseindustrins turistmiljöer vid Uppsala universitet som beskriver och analyserar olika strategier för konceptualisering av turistmiljöer, dvs. hur man iscensätter turistupplevelser med hjälp av tematisering och storytelling i dagens turistnäring. Hans postdok-projekt handlade om återbruk av gamla byggnader för nya funktioner inom turism, handel och evenemangsindustri. Detta postdok-projektet diskuterar vilken roll det byggda kulturarvet spelar i dagens samhälle, vilket även föredraget handlar om. Strömberg är för övrigt författare till C-uppsatsen Tornstadens skapare (1997) om Sollefteås förste arkitekt Lars Niklas Wahrgren.

Föredraget undersöker kreativt återbruk av industriarvet på den svenska landsbygden utifrån fyra olika värden: upplevelsevärden; ekonomiska värden; symboliska värden; och människovärde. Kreativt återbruk – eller adaptive reuse på engelska – är en etablerad och omskriven urban strategi som har haft en stor inverkan på stadsutvecklingen i många länder. Utifrån en rad exempel, varav ett par från Ådalen, diskuteras vilken roll som strategin har haft för landsbygden: Vad har avindustrialiseringen inneburit för landsbygden? Kan det urbana receptet enkelt överföras till landsbygden i syfte att överbrygga dessa strukturomvandlingar? Föredraget baseras på en artikel med samma titel som publicerades i Tidsskrift for kulturforskning år 2019.

Dagens värd: Per Fahlén

2023-03-22 kl 14 – 16: Fanny Holm: ”Folkrätten och ansvaret för brott”, föreläsning i Missionskyrkan

Fanny Holm, Jur.Dr., universitetslektor, undervisar framför allt i folkrätt och straffrätt. Hennes avhandling utforskar det rättsliga utrymmet för stater att åtala individer för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, och motsvarande rättsliga utrymme att möjliggöra gottgörelseprocesser för offren.

Underrubriker/frågor i föreläsningen: Vad är folkrätt? Var hittar man den/vilka källor har den? Vad är internationell straffrätt? Vilka brott ingår i denna straffrätt? Vem kan dömas för internationella brott och i vilken domstol? Vilka utmaningar har det internationella samfundet när det gäller att utkräva ansvar för internationella brott? Fanny Holm använder också exempel från tex Ukraina och andra väpnade konflikter från de senaste åren för att det ska bli extra intressant.

Dagens värd: Christer Persson

2023-04-19 kl 14 -16: Åsa Bergenheim: ”Den liderliga häxan: Häxhammaren och de svenska häxprocesser” föreläsning i Missionskyrkan

Åsa Bergenheim är professor emerita i idéhistoria vid Umeå universitet och har en gedigen erfarenhet av undervisning och forskning. Under perioden 2005–2010 var hon prorektor vid Umeå universitet och 2011–2017 rektor vid Karlstads universitet. I oktober 2022 tilldelades hon Umeå universitets förtjänstmedalj, som delas ut vart tredje år. Bergenheim har tidigare givit ut bland annat böckerna ”Brottet, offret och förövaren” (2005) och ”Varm choklad och psykoterapi” (2013) samt 2021 biografin ”Hjärnor och hjärtan: Lars Leksell – neurokirurgen, innovatören, humanisten” tillsammans med Tommy Bergenheim. 

”Den liderliga häxan – Häxhammaren och de svenska häxprocesserna” publicerades 2020 och bygger på en genomgång av teologiska doktriner från 1400-1600-talen samt rannsakningsprotokoll från 1600-talets svenska trolldomsprocesser. Åsa Bergenheim skildrar hur kvinnan – svag, oren och liderlig – blev ett enkelt mål för djävulen, som sades överföra den ondskefulla kraften till henne genom sexuellt umgänge. Som hans tjänarinna sågs hon sprida ondskan vidare över världen. Detta kommer hon att föreläsa om.

Dagens värd: Eva Engblom

Medlemssammankomst

En medlemssammankomst med ett vårligt studiebesök planeras för 2023. Styrelsen jobbar vidare med det och återkommer med detaljer senare.

Årsmöte den 22:a mars

Årsmöte kommer att hållas 22:a mars omedelbart efter Fanny Holms föreläsning.
Detta är den formella kallelsen.

Ekonomi

Alltjämt möts du av en vädjan om att betala årsavgiften (100 kr) före mars månads utgång. Därtill framförs en önskan om att du tar med vänner till begivenheterna. De ekonomiska ramarna är snäva. All betalning sker till Bankgiro 865-5953 eller Swish 123 562 75 75.

Välkommen att delta i en berikande termin!

Christer Persson
Ordförande
070-2153765