Föreläsningar 👨‍🎓

Bästa Medlem
Du välkomnas till höstterminen 2022 med förhoppning om en återgång till föreläsningar i Missionskyrkan. Virususlingen är ondskefull, uthållig och variationsrik. Måtte den övervinnas! I bidan på att så sker tillämpar senioruniversitetet folkhälsomyndighetens rekommendationer strikt. Med varje inbjudan får du anvisning om vad som gäller för det tillfället. Förhoppningsvis kan höstprogrammet fullföljas.

Jubileum !

I oktober 2022 är det tio år sedan SiS gav den första föreläsningen. Begivenheten firas genom en jubileumsföreläsning. I samband med denna kommer en enkel jubileumsskrift att delas ut till de medlemmar/hushåll som betalat medlemsavgiften för 2022.

Höstprogram 2022

2022-09-28 kl 14 – 16: Lennart Bengtsson:
”Vad händer med klimatet”, föreläsning i Missionskyrkan

Lennart Bengtsson är svensk professor i dynamisk meteorologi. Han var tidigare verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.
Bengtssons forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering. Han invaldes 1993 som ledamot av svenska Vetenskapsakademien. År 2007 tilldelades han Rossbypriset och 2009 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Vår värd: Per Fahlén

2022-10-19 kl 14 – 16: Jubileumsföreläsning KG Karlsson:
 ”Är vi ensamma i universum”, föreläsning i Missionskyrkan

KG Karlsson, astronom och författare, tidigare professor i fysikens didaktik vid Mittuniversitetet.
Universum utanför Jorden har sedan urminnes tider på olika grunder ansetts vara hemvist för andra, ofta gudomliga, existenser än de vi känner från vår egen planet. Sedan insikten om att himlens stjärnor är solar liknande vår etablerats har spekulationer om att planeter runt dessa stjärnor kan hysa liv som liknar oss själva. Vad säger modern vetenskap om denna fråga, och finns det några konkreta indikationer?

Dagens värd: Christer Persson

2022-11-16 kl 14 – 16:  Annika Nordlund:
”Människan i klimatekvationen”, föreläsning i Missionskyrkan

Annika Nordlund är lektor, docent, samt prefekt vid Institutionen för psykologi vid Umeå Universitet. Annikas forskningsintresse ligger inom miljö- och socialpsykologi och handlar om de psykologiska faktorer som påverkar olika typer av miljörelaterat beteende samt hur olika åtgärder för att förändra beteende uppfattas och får genomslag. Hon var forskningsledare för Transportforskningsenheten mellan 2007 – 2018, som fokuserade på forskning med fokus på transport och resande. Annika var ansvarig för innovation och externa relationer i samhällsvetenskapliga fakultetsledningen (2011-2017) och är ordförande i priskommittén för Umeå kommuns vetenskapliga pris. Hon har även hållit en TEDx Umeå presentation 2015.

Dagens värd: Barbro Fröst

2022-12-07 kl 14 – 16: Ingegerd Hildingsson:
”Barnmorska hela vägen”, föreläsning i Missionskyrkan

Ingegerd Hildingsson är professor vid Uppsala Universitet tillika barnmorska. Hennes forskningsområde rör främst förlossningsrädsla och kvinnors önskemål om kejsarsnitt, men även studier som rör alternativa vårdformer, barnmorskors känslomässiga välbefinnande och barnmorskestudenters kunskap och trygghet i slutet av utbildningen. Ingegerd har mer än 100 vetenskapliga publikationer och har även skrivit bokkapitel. Ingegerd har mestadels metodkunskap inom kvantitativa metoder, interventionsstudier och randomiserade studier, mixade metoder och kvalitativ metodik. Förutom många nationella samarbetspartners så arbetar Ingegerd främst tillsammans med forskare i Australien och Nya Zeeland men har även projekt i Afrika, Indien, USA, Irland och England.

Dagens värd: Monica Dahlin

Vårprogram 2022

2022-01-19 kl 14: Matti Sällberg: ”Hur framställs ett vaccin?”, digitalt inspelad föreläsning

Matti Sällberg är legitimerad tandläkare och innehar sedan år 2000 landets första professur i ämnet biomedicinsk analys vid Institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska institutet. Hans forskargrupp, som har flera nationella och internationella samarbeten inom såväl akademi som läkemedelsindustri, kartlägger grundläggande virusmekanismer, där det yttersta målet är att finna nya behandlingsmetoder – ett forskningsfält som i dag kallas translationellt. Ett huvudintresse har varit hepatitvirus, men sedan Covid-19-utbrottet nyåret 2020 har också coronavirus stått i fokus. Därvid har Matti Sällberg som framstående ”vaccinforskare” rådfrågats flitigt i massmedia och såtillvida gjorts bekant för allmänheten.

Vår digitala värd: Stefan Ohlsson, Presentatör i Uppsala: Jan Fagius

23:e februari kl 14; Janne Nordin ”Mina bästa bilder” Digitalt föredrag

Sollefteåfotografen Janne Nordin berättar om sina bästa naturbilder. Hur dom kom till och om den teknik som är använd.

Digital värd: Stefan Ohlsson

Länk till föredraget hittar du här https://youtu.be/Vn5E4_gZPoM

30:e mars kl 14 – 16;  Olov Rolandsson: ”Diabetes”, föreläsning i Missionskyrkan

Olov Rolandsson är professor och överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin  vid Umeå universitet. Hans uppdrag är ämnesföreträdare för ämnet allmänmedicin, lärare och forskare vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Vidare är han FoU-ansvarig inom Universitetssjukvårdsenheten Familjemedicin som omfattar primärvården i Västerbotten.

Hans forskning fokuserar på diabetes, vilka dess orsaker kan vara, vad som bidrar till att komplikationer uppstår och hur man kan förebygga sjukdomen och dess följdsjukdomar.

Dagens värd: Christer Persson

18:e maj kl 14 -16: Lennart Elfgren: ”Broar”, föreläsning i Missionskyrkan, OBS ändrat datum på föreläsningen framflyttad till 18/5 från tidigare datum i april

Lennart Elfgren är senior professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, LTU. Lennart Elfgren kommer från Göteborg och har studerat på Chalmers och disputerade där 1971. Efter 9 månader vid University of California, Berkeley, kom han 1973 som universitetslektor i byggkonstruktion till den då relativt nystartade högskolan i Luleå och är professor där sedan 1984. Under senare år har han medverkat vid tillståndsbedömning och provning av flera broar, bland annat brottbelastning av en järnvägsbro i Övik 2006 och av gruvbron i Kiruna 2014.

Dagens värd: Per Fahlén

11:e maj kl 14 – 14.45: Kjell Danell: ”Vilt jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900”, föreläsning i Missionskyrkan OBS ny föreläsare, Kjell Danell ersätter Göran Ericsson som fått förhinder, föreläsning med någ

Kjell Danell, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå  SLU bidrar med kunskap om samspelet mellan vilda djur, växter och människor. Danell är professor emeritus i Wildlife Ecology vid SLU.

Dagens värd: Christer Persson

1:a juni kl 14 – 16: Glenn Sandström: ”Stora och små familjer”, föreläsning i Missionskyrkan. OBS!! Flyttad från februari.

Glenn Sandström är docent i historia med forskningsfält historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv. Han är verksam vid Institutionen för Ide- och samhällstudier, samt vid Centrum för Demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet. Han är också för närvarande affilierad forskare vid Demografiska enheten (SUDA), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet och Institutet för miljömedicin (IMM)-Epidemiologi vid Karolinska institutet.

Dagens Värd: Alf Bergkvist

Årsmöte

Årsmöte hålls 2022-03-30 omedelbart efter Olov Rolandssons föreläsning.

Ekonomi
Senioruniversitetets verksamhet är förhållandevis kostsam. De intäkter som kan skaffas beror av verksamhetens kvalitet och denna styrs till väsentlig del av ekonomin.
En källa till finansiering är möjligheten att i efterskott söka bidrag från Folkuniversitetet. I övrigt bär medlemsavgifter och entréavgifter kostnaderna. Medlemsavgifterna utgör ett ekonomiskt fundament. De bekostar medlemssammankomsterna. Att vinna ytterligare medlemmar till senioruniversitetet är en uppgift för envar! Medlemsavgiften är 100kr/person/år. Den sätts in på bankgiro 865-5953 eller Swish till nummer 123 562 75 75 senast under mars månad. Fr o m 22-04-01 kommer stramare rutiner att tillämpas. Den som då till äventyrs inte har betalat för sig kommer att avföras ur medlemsmatrikeln. Invitationer till föreläsningar och medlemssammankomster uteblir.

Med förhoppning om en termin med inspirerande nya kunskaper!
Christer Persson
070-215 37 65